ДФЗ изплаща проекти за Модернизация на земеделските стопанства и Млад фермер

ДФЗ изплаща проекти за Модернизация на земеделските стопанства и Млад фермер

84 млн. лв. по 164 проекта на общини, млади фермери и земеделски стопанства превежда днес Държавен фонд „Земеделие”, съобщават от институцията. Към днешна дата сключените договори по Програмата за развитие на селските райони са общо 6 934 със стойност на договорената субсидия над 1 млрд. лв. От тях са изплатени 3 461 проекта за 457.4 млн. лв. Договорените проекти са по мерки 112, 121, 141, 223, 226, 321 и 322 от ПРСР.

От юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по ПРСР 2007-2013 г. До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по график, утвърден от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ.

От ДФЗ уточниха за Трактор.БГ, че проекти за земеделска техника по мярка 121 няма да се приемат заради изчерпания бюджет, но се водят преговори с ЕК за прехвърляне на средства към мярката.
 
С проекти от юни ще може да се кандидатства по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и за инвестиции, за които е договорено финансиране по линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).
 
Към бюджета на Програмата за развитие на селските райони са предвидени допълнително 33.15 млн. евро за 2009 и 2010 г. от Eвропейския план за икономическо възстановяване, към които има и 3.68 млн. евро съфинансиране от българска страна. Средствата по линия на ЕПИВ в размер общо на 36.83 млн. евро могат да се изразходват за инвестиции в следните направления:

Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;

Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);

Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.
 
От стартирането на Програмата за развитие на селските райони до момента, общо по всички мерки за прилагането й са изплатени 810 млн. лв. европейско и национално финансиране. В тази сума влизат и изплатени средства по мерките за агроекология и необлагодетелстваните райони за последните две години.

Общият бюджет на ПРСР до 2013 год е над 3,2 млрд. евро.

График за прием на проекти по ПРСР 2007-2013