ДФЗ изплати проекти по мярка 121 и още 11 мерки на ПРСР 2007-2013

ДФЗ изплати проекти по мярка 121 и още 11 мерки на ПРСР 2007-2013
Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил субсидии по 291 проекта през мналата седмица по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 2013. Общата стойност е 63 710 495,61 лв. Изплатените проекти са по следните мерки на ПРСР: 112 "Създаване на стопанства на млади фермери", 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи", 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“,  226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“, 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, 322 „Обновяване и развитие на населените места“, 41“Прилагане на стратегии за местно развитие“ и мярка 431-1 за управление на местни инициативни групи.


© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!