ДФЗ започва изплащането на средствата по програма САПАРД на изрядните проекти

ДФЗ започва изплащането на средствата по програма САПАРД на изрядните проекти

От следващата седмица ДФ „Земеделие” започва изплащането на средствата на изрядните проекти по Програма САПАРД. Националният ръководител на предприсъединителната програма вече одобри промените в правилниците за работа на отдел „Европейско финансиране" на агенцията, съобщи сайтът на Министерството на земеделието и храните. Съгласно Постановление на МС № 74 от 30.03.2009 г., правителството даде съгласие ДФ „Земеделие” да разходва 100 млн. лв. за изплащане на изпълнените проекти по програма САПАРД.

Плащанията по подадените заявки ще се извършват в съответствие с акредитираните процедури за работа по Програма САПАРД. Проектите ще бъдат изплащани по реда на подаване на заявките в агенцията. Актуална информация за етапите на обработка на всеки проект ще бъде публикувана регулярно на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

Основен приоритет на ръководството на ДФ „Земеделие” – Агенция САПАРД е изграждането на организационна среда, която да не допуска нередности.


В последните три месеца Агенция САПАРД взе под внимание всички препоръки на Генерална Дирекция „Земеделие” при разработването и извършването на съответните контроли с цел защита на финансовите интереси на Европейската общност и Република България. Препоръките бяха предоставени с писмо от 26 юни 2008 г. на генералния директор на Генерална дирекция „Земеделие” на Европейската комисия – господин Жан Люк Демарти. В следствие на това Агенция САПАРД разработи подробен План за действие /т. нар. Екшън план/, който беше предоставен на вниманието на Европейската комисия, се казва още в прессъобщението.

Допълнително разработените процедури в следствие на изпълнението на Плана за действие гарантират обективна оценка и дават достатъчна сигурност за предприетите мерки. По този начин е осигурена добра вътрешна контролна среда и максимална защита на финансовите интереси на Европейската общност. Предприетите действия са в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателство и в пълна степен покриват препоръките, отправени от Европейската комисията. За които предприетите действия по съответния ред е уведомена Европейската комисия.