До 15 май земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по мярка Агроекологични плащания

До 15 май земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по мярка Агроекологични плащания

До 15 май земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съобщиха от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).

Всичките 236 общински служби по земеделие ще приемат заявления съгласно изискванията на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, част от което е приложението за кандидатстване за агроекологични плащания.

Петте подмерки, които са обект на подпомагане са:
1. „Биологично земеделие”
2. „Управление на земеделски земи с висока природна стойност”
3. „Характеристики на ландшафта”
4. „Опазване на почвите и водите”
5. „Традиционно животновъдство”

Днес изтича срокът за подаването на общото заявление на плащания на площ по две направления: „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” от под-мярка „Опазване на почвите и водите” и „Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” от под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност”.