Екосхеми за биоземеделие – за първи път след 2022 г.

Екосхеми за биоземеделие – за първи път след 2022 г.

 

 

Екосхеми за биоземеделие ще се прилагат за първи път в новата ОСП след 2022 г. Техните проекти бяха обсъдени на онлайн заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план. 

 

Това подпомагане за биофермерите ще бъде по Първи стълб и ще бъде добавка към основното подпомагане за устойчивост в директните плащания (досегашната СЕПП). 

 

Както Агри.БГ вече писа, едната екосхема е насочена към отглеждани по биологичен начин селскостопански животни, а другата – към биоземеделски площи. 

 

Подкрепата ще е годишно плащане на хектар земеделска земя или животинска единица, преминали периода на преход към биологично производство и сертифицирани като биологични. Ангажиментите са за една календарна година.

 

Бенефициентите трябва да спазват изискванията за биопроизводство и етикетирането на биопродукти. Друго условие е те да имат сключен договор с Контролиращо лице за биологично производство. 

 

Важно уточнение е, че площите, заявени за подпомагане по „Екосхемата за засилена диверсификация на културите, поддържане на междуредията на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни“, не са допустими по „Екосхема за поддържане на биологично земеделие“ за земеделски площи. 

 

При екосхемата за селскостопански животни стопаните ще получават подпомагане за едри преживни животни, биволи, овце и/или кози. Те трябва да отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха пасищна площ и/или площи с фуражни култури.
 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар