Фермерите сами могат да измерват площите за подпомагане чрез GPS устройства

  • 18.06.2021 8:35
  • 770
  • 0
  • Новини
Фермерите сами могат да измерват площите за подпомагане чрез GPS устройства

В Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) вече могат да се нанасят данни от GPS измервания на земеделските парцели, съобщиха от Държавен фонд “Земеделие”.

Земеделците могат със собствени GPS устройства да измерват площите, които обработват и с които ще кандидатстват за субсидии по Кампанията за директни плащания 2010, когато не могат да разпознаят парцелите си на ортофото картата в общинската служба по земеделие, уточняват от фонда.

Данните от тези замервания ще се зареждат в системата ИСАК от общинските служители по земеделие, след предоставянето им от земеделските стопани в съответния формат.

За извършване на подобни замервания от Държавен фонд “Земеделие” са предоставени 50 GPS устройства на общинските служби по земеделие. На всички общински служби са изпратени и инструкции за зареждане на данните от GPS-ите в ИСАК, допълват от фонда.

Повече информация за начина, по който трябва да се извършват измерванията и в какъв формат е необходимо да се предоставят данните за зареждането им в системата ИСАК, кандидатите по Кампания 2010 могат да получат от общинската служба по земеделие, в която ще подават заявлението си за подпомагане – по адрес на регистрация на физическото или управление на юридическото лице.

Заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания по кампания 2010 вече са подадени от 41 053 земеделски стопани, уточняват от фонда.