Истински земеделски стопани – започва да има яснота

  • 20
  • 0
  • Новини
Истински земеделски стопани – започва да има яснота

 

Ден преди да изпратим една противоречива година, на 30 декември Тематичната работна група ще има своето последно заседание. То обаче ще бъде едно от най-важните, защото ще се обсъждат интервенциите за обвързаната подкрепа в новия програмен период на ОСП. 

 

Преди това обаче от Министерството на земеделието публикуваха как точно виждат определението за „истински земеделски стопани“. Ето първите опити за формулировка, която подлежи на дискусия с бранша и останалите участници в работната група.

 

Що е то истински земеделски стопанин?

 

„Истински земеделски стопани“ са лица, които извършват селскостопанска дейност и са вписани в Регистъра на земеделските стопани съгласно чл. 2 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

 

Директни плащания не се отпускат на физически и юридически лица, които не са истински земеделски стопани. 

 

Не са истински земеделски стопани физическите и юридическите лица, които:

 

1.експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих;
2. са държавни или общински администрации или техни поделения.

 

Тези лица ще бъдат признати за истински земеделски стопани, когато докажат едно от следните изисквания:

 

1. годишният размер на директните плащания е най-малко 5% от общия размер на приходите на лицето, които е получило от неселскостопански дейности през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства;
2. общият размер на приходите, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, за която са налични такива доказателства, е най-малко една трета от общия размер на приходите на лицето;
3. основната дейност на юридическите лица, които са търговци и едноличните търговци съгласно Кода на икономическата им дейност, определен в Търговския регистър, удостоверен от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност;
4. предметът на дейност, основната икономическа дейност или упражняваната дейност на юридическите лица, които не са търговци и физическите лица съгласно регистър БУЛСТАТ, удостоверени от Националния статистически институт, е упражняване на селскостопанска дейност.

 

Минимална допустима площ на стопанството за получаване на необвързани директни плащания 

 

Не се изплащат директни плащания, когато отговарящата на условията за подпомагане площ на стопанството е под 0,5 ха.

 

Земеделските стопани, които притежават по-малко от 0,5 ха, получават обвързано с производството подпомагане за животни, когато общата сума на директните им плащания през съответната година е левовата равностойност на 100 или повече евро.

 

Минималният размер на земеделските парцели, които могат да бъдат заявявани за подпомагане, е 0,1 ха.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар