Извънреден прием на проекти за техника по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 (ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)

  • 3038
  • 0
  • Новини
Извънреден прием на проекти за техника по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 (ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ)
Във връзка с предстоящия извънреден прием на проекти по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства по ПРСР 2007-2013, Фермер.БГ изпрати въпроси към ръководството и експертите на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ):
 
Какви ще са допустимите инвестиции по мярка 121 на ПРСР 2007-2013 при извънредния прием от 7 до 12 септември?
Допустими са инвестиции за земеделска техника, съгласно точка 1.1 от заповед 03-РД/1690 от 28.08.2015 г. и по-конкретно инвестициите за земеделска техника включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата, като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.
[news]

Проектите ще се приемат по старата Наредба 8. Всички критерии за оценка на проектите ли остават валидни?
Наредба 8 не е изменяна в тази част. Получени са допълнителни указания от МЗХ във връзка с критериите за оценка, които са публикувани на електронната страница на ДФЗ. За конкретния прием неприложими остават критериите, свързани с така наречените „гарантирани бюджети” от ПРСР 2007-2013 г. 
 
Ще важи ли правилото „първи по време – първи по право“?
Да, ще важи, защото приемът се провежда по реда на наредба №8, където това изискване е заложено.
 
Може ли проектите, които са подготвени по мярка 4.1 за земеделската техника, така окомплектовани, да се подадат по мярка 121 или трябва да се правят някакви промени в тях? 
Няма как проекти, подадени по ПРСР 2014-2020, да бъдат подадени по старата програма. Проектите следва да отговарят на изискванията на Наредба 8 и да бъдат окомплектовани със заявление за подпомагане и  приложимите към него документи. За улеснение на кандидатите ще дадем възможност с декларация да подават копия на документи, които вече са налични и актуални в ДФЗ в оригинал, подадени по други проекти.
 
Реално има ли възможност други проекти освен тези, които вече са готови по 4.1 да бъдат подадени?
Да, има възможност. Обявеният прием дава равни възможности на всички допустими кандидати. Няма и не може да има приоритет за кандидати, подали проекти по подмярка 4.1.
 
Ако са необходими промени, в каква насока трябва да са те?
Всички документи (заявление за подпомагане, бизнес план и другите изискуеми документи) следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на Наредба 8.
 
Кои са практически най-важните съвети, които можем да дадем в момента на фермерите, които искат да кандидатстват по мярката?
Да подават окомплектовани и отговарящи на изискванията проекти, което е в техен интерес, за да бъдат разгледани максимално бързо от служителите на ДФЗ;
Да подават проекти, за които кандидатите да имат увереност, че ще могат да бъдат изпълнени и разплатени в рамките на заложените в нормативната уредба срокове;
Да следят указанията на сайта на ДФЗ и тези, които им дават служителите от областните дирекции;
 
Възможно ли е след приема да се одобрят повече проекти (например с 10%) спрямо бюджета от 50000 евро и да има наддоговоряне, както е било в приемите до сега?
В момента това е бюджетът по заповед и договарянето ще бъде в рамките на определения в заповедта за прием бюджет, който е в размер на 50 млн. евро.
 
Какви са сроковете за разглеждане, одобрение, изпълнение и изплащане на проектите от извънредния прием по мярка 121?
Кратки, съобразени с предвидените изменения в Наредба 8. След приключване на приема на 12.09.2015, проектите ще бъдат обработени и договорени в максимално кратки срокове до началото на октомври. С това одобрените кандидати ще имат срок на изпълнение на договорите средно около месец, в който следва да закупят техниката. Обръщам внимание на възможността кандидатите да започнат изпълнението на проекта след подаване на заявлението и преди сключването на договор, разбира се на собствен риск, като това е допустимо и съгласно Наредба № 8. Срокът, предвиден за подаване на заявки за плащане, е 20 ноември 2015 г. Плащанията от страна на ДФЗ трябва да бъдат извършени до края на 2015 година, съгласно измененията, които МЗХ ще направи в Наредба 8.
 
От бранша има притеснения дали фирмите за зеделска техника ще успеят да доставят толкова бързо машините? Водили ли сте разговори с БАТА Агро за това?
Подобен въпрос не е поставян пред ДФЗ, но същият е взет предвид при  анализа на възможностите за обявяване на прием и риска от навременното изпълнение на инвестицията. Разбира се, възможността за реализиране на едно инвестиционно намерение е преценка и на всеки един от кандидатите – осигуряване на финансиране, закупуване и доставка на съответната техника.
 
Административният капацитет на ДФЗ ще бъде ли достатъчен за да се обработят проектите по м. 121 в кратките срокове?
Създава се необходимата организация, както в областните структури, така и в централно управление и ДФ „Земеделие“ ще направи всичко възможно за обработка на подадените заявления в необходимите срокове.
 
Възможно ли е забавяне на разглеждането на проектите по новите мерки 4.1 и 6.1 заради извънредния прием по старат мярка?
Разглеждането на приетите по подмерки 4.1. и 6.1 вече е в ход, но времето, което ще се отдели за този прием по мярка 121 ще окаже влияние върху периода на одобрение по подмерки 4.1. и 6.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!