Хуманното отношение идва с едногодишни ангажименти, GPS тракери и борба с антибиотиците

Хуманното отношение идва с едногодишни ангажименти, GPS тракери и борба с антибиотиците

 

Ново направление за намаляване на употребата на антимикробни средства е добавено по интервенцията за хуманно отношение, която ще се прилага от 2023 г. Тя се обсъжда на днешното заседание на Тематичната работна група, а ето какво е предложението на Министерството на земеделието.

 

Финансовата помощ ще се предоставя за доброволно поети едногодишни ангажименти при отглеждане на говеда и биволи (ЕПЖ) и животни от рода на овцете и козите (ДПЖ). За да се спази бюджетният пакет, ежегодно може да се определи таван за стопанство. Той ще бъде приложен към общата сума на плащането, отпуснато на бенефициента, съгласно степента на ангажираност.

 

Годишните плащания се дават за изпълнение на следните дейности или комбинация от тях:

 

Осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните

 

Не по-малко от 20 % над задължителния стандарт за ЕПЖ:
• за теле до 150 кг – най-малко 1,8 кв. м;
• за теле от 150 кг до 220 кг – най-малко 2,0 кв. м;
• За теле над 220 кг – най-малко 2,2 кв. м;
• За говеда от 6 до 24 месеца – общо най-малко 4,8 кв. м в помещение или на двор при осигурена не по-малко от 50% от площта в помещение;
• За крави над 24 месеца – общо най-малко 7,2 кв. м в помещение или на двор при осигурена не по-малко от 50% от площта в помещение;
• За биволици над 24 месеца – общо най-малко 8,4 кв. м в помещенията или на двора при осигурена не по-малко от 50% от площта в помещение.

 

Не по малко от 20 % над задължителния стандарт за ДПЖ:
• За разплодници в помещение 2,6 – 2,9 кв. м/на двор 3,6 – 4,2 кв. м;
• За овце и кози майки в помещение 1,2 – 1,7 кв. м/на двор 1,8 – 3,0 кв. м;
• За агнета и ярета в помещение 0,5 кв. м/на двор 0,7 – 0,8 кв. м;
• За женски шилета и кози за разплод в помещение 0,8 – 1,2 кв. м/на двор 1,4 – 2,4 кв. м;
• За мъжки шилета и козлета за разплод в помещение 1,3 – 1,7 кв. м/на двор 2,4 – 3,0 кв. м;
• За шилета за угояване в помещение 0,7 – 0,8 кв. м/на двор 1,8 – 2,4 кв. м.

 

Осигуряване на свободно отглеждане на открито

 

Дейността се прилага за говеда и биволи над 6-месечна възраст, както и за животни от рода на овцете и козите. Поне едно на всяко 50-о животно от заявените следва да е с поставен GPS тракер.

 

Заявените по дейността животни следва поне 160 дни годишно да бъдат отглеждани на открито, от които 40 дни могат да бъдат на двора, но минимум 120 дни за свободно пашуване. Пашата от поне 120 дни в годината се извършва в периода между 15 март и 15 ноември, при спазване на гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ, до не повече от 2 ЖЕ/хектар. 

 

Намаляване на употребата на антимикробни средства

 

Не се допуска прилагане на антимикробни средства, включително на медикаментозни фуражи с профилактична цел, освен по предписание на ветеринарен лекар.

 

Информацията за третирането на всяко животно се вписва във ВетИС. Земеделският стопанин е длъжен да съхранява копия на всички издадени рецепти. Той поддържа и дневник за доставените и приложени ветеринарномедицинските продукти (включително медикаментозни фуражи) и изпълнява програма, одобрена от БАБХ. Изпълнението се удостоверява с протоколи от лабораторни изследвания, като резултатите се отразяват във ВетИС и дневника.

 

Информацията за направените изследвания, резултати, приложени ваксини, карентните срокове се въвежда във ВетИС за всяко животно.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Добави коментар