Липсата на млади фермери остава най-голямото предизвикателство в селските райони

Липсата на млади фермери остава най-голямото предизвикателство в селските райони

Застаряването на европейските фермери е едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени селските райони. Въздействието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху обновяването на поколенията е предимно положително, но въпреки това остава ограничено, особено в региони, в които липсва основна инфраструктура и услуги. 

 

ОСП сама по себе си не е достатъчна за справяне с основните бариери за навлизане в земеделието, като лесния достъп до земя и капитали. Мерките, част от ОСП, подпомагат икономическата устойчивост на младите фермери, но пълният им потенциал не може да се достигне. 

 

Това са някои ключови констатации от „Оценката на въздействието на ОСП върху обновяването на поколенията, местното развитие и заетостта в селските райони“, публикувана от Европейската комисия (ЕК).

 

Оценката се подкрепя от външно проучване и изследва ефективността, уместността, съгласуваността и добавената стойност от ЕС на политическите мерки на двата стълба на ОСП, прилагани между 2014 и 2020 г. Мерките, оценени в документа, са тези, които са най-подходящи за насърчаване на младите:

 

- директни плащания за млади фермери

- инвестиционна подкрепа

- помощ за започване на бизнес

 

Оценката установява, че подкрепата, предоставена от „мерките за обновяване на поколенията на ОСП“, има положително въздействие върху увеличаването на броя на младите фермери, макар и в ограничена степен. Това положително въздействие зависи и от други фактори. Например, социално-културните и по-широките икономически стимули играят важна роля при вземането на решение за селското стопанство или живота в селските райони.

 

Мерките за обновяване на поколенията на ОСП подобряват работата на агропредприятията, тяхната устойчивост и приемствеността в стопанствата. Тези мерки обаче са склонни да увеличат социално-икономическата устойчивост на фермерския бизнес, след като младите фермери са създали свое собствено стопанство, вместо да допринасят за наследяването на стопанствата. Освен това мерките за обновяване на поколенията на ОСП не са добре адаптирани към трансферите извън семейните ферми.

 

Подкрепата, предоставена от мерките за обновяване на поколенията, помага на новите фермери с общите разходи след създаване на тяхното стопанство. Както и с подкрепата за инвестиции в първите няколко години. Само по себе си обаче това е недостатъчно за справяне с основните бариери за навлизане в земеделието, като например ограничения достъп до земя и капитали.

 

Въпреки че нивото на обучение на младите мениджъри на ферми под 35 години се е увеличило с времето, достъпът до знания и съвети все още е недостатъчен. Анализът показва ползите от предоставянето на по-официално обучение и консултации като условие за достъп до  безвъзмездни средства, помощ за стартиране и/или директни плащания за млади фермери.

 

Подкрепата за развитие на селските райони, в допълнение към други политики на ЕС, като регионалните и кохезионните фондове, които насърчават икономическата диверсификация на селските райони, по-добрите услуги и инфраструктурата (включително широколентовия), е жизненоважна за подобряване на по-широкия икономически климат, особено в селските райони.

 

Въздействието на мерките за подновяване на поколенията, част от ОСП, могат да бъдат подобрени, ако държавите-членки разработят интегрирани подходи, като използват по последователен начин множеството инструменти на политиката. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар