МС подготвя законови промени за облекчена регистрация на земеделска и горска техника

  • 16.12.2021 15:23
  • 1514
  • 0
  • Новини
МС подготвя законови промени за облекчена регистрация на земеделска и горска техника

Министерски съвет подготвя промени в Закона за регистрация и контрол на замеделската и горска техника. Проектът на решение  за одобряване проект Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на замеделската и горска техника е представен за публично обсъждане на страницата за обществени консултации. Заинтересованите имат възможност да дадат мнения и препоръки към проекта до 12 май 2014 г., съобщава Фермер.БГ.

 

С решение № 635 от 22 октомври 2013 г. Министерски съвет одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите.

 

В този пакет от мерки под номер 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За облекчаване на бизнеса и гражданите при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи, а именно представянето на удостоверение за актуално състояние.

 

Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Според вносителите на проекта с промените ще бъдат изпълнени и изискванията на чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 

В тази връзка условията и редът за издаване на разрешително на лицата за обучение по придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника ще бъдат уредени с предложения проект на закон.