Мярка 2.2 стартира с общ ресурс 293 374,50 лв.

Мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ е част от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

  • 76
  • 0
  • Новини
Мярка 2.2 стартира с общ ресурс 293 374,50 лв.

Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено и Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” с първи краен срок за кандидатстване 16.04.2022 г.. Вторият и последен краен срок е 15.06.2022 г.

 

Вижте Наръчника за директни плащания за Кампания 2022

 

В рамките на всеки прием по мярка 2.2 може да се подава по едно проектно предложение. Тази година МИРГ Бургас-Камено отваря за последно в рамките на действащия програмен период общо четири мерки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с по няколко крайни срока за кандидатстване. Тези, насочени към бизнеса, са мерки 1.1 Диверсификация и нови форми на доход, мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите и мярка 5.4 Преработка на продуктите от риболов и аквакултури.

 

 

По мярка 2.2 могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите и по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и да са микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

 

Дейностите, за които могат да получат финансиране, са модернизация и разширяване на съществуващите стопанства чрез нови материални и нематериални активи, увеличаване на асортимента на производството, намаляване на енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.) , въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и други.

 

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер до 50% от размера на одобрените и реално извършени разходи (т.е. 50% собствено участие и 50% финансиране от програмата) като максималният размер на допустимата БФП за един проект е 97 791,50 лв.

 

Проектите следва да се осъществят на територията на МИРГ Бургас-Камено (описана в Условията за кандидатстване и на уебсайта на сдружението flag-burgas.org) с максимален срок на изпълнение 12 месеца или най-късно до 30.11.2023 г.

 

Подаването на проектни предложения се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ Бургас – Камено – https://flag-burgas.org/myarka-2-2/.

Тази продукция и мерките на МИРГ Бургас-Камено са финансирани от Европейски фонд за Морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 на Европейския съюз.

 

За повече информация се свържете с нас на телефон 0879 822 369 или email [email protected]