Натура 2000 ще плаща за ограниченията в технологията

Натура 2000 ще плаща за ограниченията в технологията

Задълбочаващата се загуба на биоразнообразие се признава днес като един от най-тежките екологични проблеми в световен мащаб. Това особено е валидно за такива страни като нашата, където не се оценява достатъчно голямото богатство на европейската и националната дива природа и природните местообитания като важно условие за качеството на живота. Нашата страна се нарежда сред първите пет държави в Европа по богатство на биологичното разнообразие, защото макар и малка по площ, нейната територия включва части от три биогеорафски района - алпийски, черноморски и континентален. Разнообразният релеф, геология, микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност върху тази територия, определят богатото разнообразие на видовете, съобществата и природните местообитания.

Националната екологична мрежа Натура 2000 е единна система от функционално свързани територии с висока прородозащитна значимост, спрямо които се прилагат координирани дейности за опазване на това разнообразие. Тя е законово обоснована чрез Закона за биологичното разнообразие от 2002 год., който е създаден в съответствие с две основни директиви за опазване на околната среда на Европейския съюз - едната за запазване на природните местообитания и на дивата природа и фауна, а другата е съхранение на дивите птици.

И защото прилагането на Натура 2000 налага някои специфични ограничителни режими, които са задължителни за всички ползватели на съответните места, на помощ идват компенсаторните плащания, за да не губят все пак доходи, хората, които произвеждат от тези земи според правилата на програмата.

Плащанията имат именно тази цел - да стимулират собствениците и ползвателите на земеделски земи и гори от съответните райони да прилагат специфичните мерки и дейности така, че да осигурят опазването, поддържането и възобновяването на благоприятното състояние на видовете диви животни и растения и природните местообитания в обявените защитени зони.

Бенефициентите ще получават предвидените плащания само ако изпълняват ограниченията, наложени с плановете за управление на тези зони и спазват условията за поддържане на земята в добро екологичното състояние, за което трябва да спазват ограниченията за земеползване, предвидени в заповедите по Натура 2000.
По данни на МОСВ до настоящия момент одобрените защитени зони по Натура 2000 заемат вече 33,8 процента от територията на страната

Обработването за земеделски цели ще става по строги правила, например отказ от употреба на минерални торове, забрана за употреба на химически вещества за борба с плевелите и вредителите и т.н. За тези ограничения, които ще се отразят и на ръста на добива, земеделските производители, които обработват тези земи ще получават допълнителни субсидии, за да не отчитат загуби. Според информация от Министерството на земеделието и продоволствието тези плащания ще тръгнат от втората половина на 2008 год.