Най-накрая някаква яснота по екосхемите след 2020

Най-накрая някаква яснота по екосхемите след 2020

 

Ехосхемите са в центъра на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Досега преговорите се развиха главно около идеята „задължително срещу доброволно“. Имаше доста дискусии, провокирани от страните членки. Съществува обаче и доза несигурност по отношение на действителното съдържание и дизайн на екосхемите. 

 

На 9 октомври Европейската комисия (ЕК) най-накрая представи четири водещи екосхеми за регламента за стратегическите планове на ОСП. Предложението беше представено от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ и беше обсъдено в Европейския парламент (ЕП), пише www.arc2020.eu.

 

Това обаче не е нещо ново. Предложението беше обявено още през месец май заедно с публикуването на стратегията "От фермата до трапезата", и по-специално в работния документ за анализ на връзките между реформата на ОСП и Зелената сделка.

 

Най-накрая обаче призивите на държавите членки за по-голяма яснота около екологичните схеми в новата ОСП бяха удовлетворени.

 

Четирите водещи екосхеми включват следните практики:

 

Водещи екосхеми

Възможни практики

Агролесовъдство

•  Списък на съответния регион (региони) (в зависимост от нуждите)

 

•  Минимална плътност на дърветата (x1 дървета на ха за определени култури, x2 дървета на ха за пасища)

 

•  Правила за управление на дърветата, за да се максимизира ползата за биологичното разнообразие, напр. без изсичане през периода на гнездене (да се определя регион за регион), без използване на торове и пестициди

 

Агроекология

•  Биологично земеделие: фермерите получават плащането при единствено и основно условие, че техните стопанства спазват ангажиментите, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

 

•  Устойчиви практики за управление на земите: земеделски производители, които следват някои практики за управление на земите, надхвърлящи условията или както е определено в биологичния регламент. Тези практики могат да включват редуване на посевите, торене на почвата с източник на азот с ниско освобождаване, използване на естествени вещества като растителна защита с акцент върху здравето на растенията чрез предотвратяване или липса на използване на химически торове

 

•  Подобрен сеитбооборот с основното условие, че над изискването на ДЗЕС 8 относно сеитбооборота земеделският производител включва допълнителни култури, като най-малко X% от земеделските площи са заети с азотофиксиращи култури

 

•  Характеристики на ландшафта - по-висок дял на постоянно посветени на ландшафта характеристики и допълнителни видове и елементи, които да бъдат запазени, извън GAEC 9

 

•  Земя под угар с подобрен видов състав, предназначен за опрашване, земеделски земи или други целеви видове

 

• Подкрепа за ниско до умерено ниво на паша в целевите райони.

 

•  Приоритет на ивици с високо разнообразие от пасища и биологично разнообразие

 

Прецизно земеделие

Планове за управление на хранителните вещества, където:

 

• с подкрепа на консултантски услуги в стопанствата фермерът изготвя план, обхващащ цялата ферма

 

• земеделският производител прилага плана през годината и докладва в реално време

 

• всяко значително отклонение от плана да бъде дискутирано със съответните органи

 

Въглерод

•  Система, базирана на резултатите, за отстранен еквивалент на CO2 или за избягване на емисии

 

•  Изчисляване на разходите/доходите, загубени чрез пълномощници на отстранен/избегнат CO2 (напр. ниво на прилагане на добри практики)

 

•  Мониторинг, докладване и проверка (от съществено значение за събирането на данни и изчисляване на намалението на парниковите газове)

 

Прецизното земеделие в екосхемите?

Член 28, точка 6 от предложението на Комисията установява, че екосхемите се предоставят или като плащания (а) в допълнение към подпомагането на основния доход, или (б) като компенсация на земеделските производители за направените им допълнителни разходи и пропуснати доходи.

 

Прецизното земеделие е широко подкрепено от всички страни и няма съмнения, че това предложение ще бъде привлекателно и за най-устойчивите държави членки. Прецизното земеделие може да намери своите съмишленици поради различни предположения или претенции за намаляване на разходите, благоприятстване за околната среда и увеличаване на доходите на фермерите.

 

В този контекст, ако наистина е вярно, че земеделските производители спестяват време, намаляват разходи и имат по-високи доходи, то точка 6, буква б) относно направените разходи и пропуснатите доходи не може да представлява валидна основа за подпомагане на прецизното земеделие.

 

Освен това, ако точка 6, буква а) допълнително подпомагане на доходите е основната рационалност за включване на прецизното земеделие в екосхеми, Комисията, членовете на ЕП и държавите членки трябва да са наясно, че прецизното земеделие не може да бъде еднакво възприето за различните видове земеделски системи и може да благоприятства по-нататъшната концентрация и неравенствата в селскостопанския сектор.

 

 

 

Необходими са допълнителни мерки и разпоредби, за да се избегне това, както и да се гарантира, че публичните политики насочват прецизното земеделие към намаляване на вложените суровини и по-добро управление на природните ресурси. Но също така предизвиква настоящата неустойчива система в селскостопанските и хранителните пазари, вместо да я изостря.

 

Истинското безпокойство тук е, че както показва историята, когато държавите членки са представени с най-лесната, но най-малко зелена опция, те често избират нея пред наистина зелените схеми. Ако изказът остане както досега “поне един от следните”, както е в текста на чл. 28а, стр. 2, всички пари по екосхемата могат да бъдат похарчени за този инструмент. 

 

Прецизното земеделие би представлявало този най-малко екологичен вариант от наличните, който несъмнено би бил представен като печеливш както за околната среда, така и за земеделието. Истината е обаче, че преди всичко просто ще поддържа типични производствени методи, но с по-ново оборудване.

Още съображения

 

Ще бъде необходима яснота при определянето на това, какво е биологично земеделие в този контекст. Пълната и цялостна схема за органично сертифициране е нещо, финансирано по Стълб 2 или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Екосхемите са част от Стълб 1, Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Схемата за биологично земеделие включва петгодишен договор и двугодишно преобразуване, докато екосхемите ще се финансират ежегодно.

 

Въпреки това, ако биологичното земеделие по екосхеми е основно за подготовка на фермерите за преминаване към пълната схема чрез въвеждане на техниките и практиките на биологичното земеделие, екосхемите могат да бъдат полезна стъпка към пълната биологична схема, финансирана по ЕЗФРСР . Всичко друго би могло да обърка фермерите и потенциално да подкопае доверието в самата схема за биологично сертифициране и производство.

 

Схемите за въглерода също си струва да бъдат помислени малко повече. Макар че със сигурност е обещаваща област, все още няма солидни и всеобхватни научни изследвания, които да ни помогнат да разберем как се движи въглеродът в земеделските системи. В тази връзка би било обезпокоително, ако се изплащат пари за практики/действия, които биха могли да увеличат запасите от въглерод в почвата без реално да бъде направено научно проучване с доказателства по темата.

 

Освен това интегрираното управление на вредителите (IPM) би могло да бъде изброено като екосхема. Ако следваме 8-те принципа на IPM, посочени в приложение III към Директивата за устойчиво използване на пестицидите 2009/128, те включват алтернативи на пестицидите и биологичен контрол. Освен това IPM би могло да помогне да намалим употребата на пестициди, както изискват стратегиите "От фермата до трапезата" и тази за биологичното разнообразие.

 

И накрая, избягването на двойни или дори многократни плащания ще стане много сложно с този огромен набор от опции и схеми - как ОСП ще следи и ще избегне плащания към фермерите по няколко пъти за една и съща практика?

 

Предложение за екосхеми

 

Като се имат предвид горните опасения, какво трябва да включват екосхемите? Ето и предложенията от arc2020.eu:

 

- схема за намаляване на животните, екстензификационно плащане;
- сеитбооборот - 4 години или повече с бобови растения;
- овлажняване на торфища;
- агролесовъдство;
- специфично задължение за IPM (8 принципа на IPM, приложение III към SUPD);
- агроекологични техники съгласно документа на IFOAM за екосхемите;
- подсяване на тревни площи;
- да се подпомага no-till земеделие без пестициди.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

 

Добави коментар