Нова екосхема ще насърчава диверсификацията

  • 39
  • 0
  • Новини
Нова екосхема ще насърчава диверсификацията

Нова екосхема ще насърчи засилването на диверсификация на културите в обработваемите земи в новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП). 

 

Идеята за схемата се дискутира по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. 

 

Земеделското министерство предлага при стопанства с обработваема земя до 9,99 ха, да се постави условие за отглеждането на най-малко 2 различни култури. При стопанства с обработваема земя между 10 и 30 ха, ще е нужно отглеждането на 3 различни култури, а над 30 ха - най-малко 4.

 

Предвижда се и изискване основните култури да отговарят на определено процентно съотношение спрямо общата площ на обработваемата земя. Зимните и пролетните култури ще се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род.

 

Проектът на екосхемата включва и поддържане на междуредията, както и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни. Площта на обработваемата земя, трайните насаждения и постоянно затревените площи, трябва да отговарят на изискванията за допустимост за директни плащания.

 

При трайните насаждения междуредията ще се поддържат с азотофиксиращи и/или тревни култури, включени в списък.

 

Предложението за постоянно затревените площи е да се поддържат екстензивно с пасищни животни. Условията за пашуване ще са от 0,3 до 1 ЖЕ/ха, като минималният период ще бъде 60 дни за съответната година.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар