Новите екосхеми, или как ще се променят зелените плащания

  • 19.02.2021 13:13
  • 26
  • 6
  • Новини
Новите екосхеми, или как ще се променят зелените плащания

От няколко месеца се говори, че в новия програмен период на ОСП след 2022 г. зелените плащания се изместват от екосхеми, чието изпълнение ще бъде задължително за получаване на базовите плащания на площ. 

 

За първи път обаче тези екосхеми придобиват облик, след като Министерството на земеделието публикува своя проект на Схеми за климата и околната среда. Неговото обсъждане е планирано за 20 януари, когато ще се състои деветото заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план.

 

Екосхемите не са обвързани с производството. Плащането е на хектар допустима земеделска земя. Ставката е добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост (досега Схема за единно плащане на площ - СЕПП). Практиките, на които ще се залага, са:

 

    Засилена диверсификация на културите;
•    Поддържане на междуредията на трайните насаждения с азотфиксиращи и/или тревни култури;
•    Екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни.

 

Диверсификация

 

Екосхемата надгражда изискванията на стандарта за диверсификация на културите (ДЗЕС 8) по отношение на броя на земеделските култури в обработваемите земи. За съответната стратификация на стопанствата се надгражда броят на културите с 1. Периодът на проверка за наличие и съотношение между културите се увеличава с 2 месеца (в ДЗЕС 8 е от 15 май до 15 юли на годината на кандидатстване, а за схемата се предвижда от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване).

 

Междуредия

 

При трайните насаждения екосхемата надгражда условността (ДЗЕС 6), като изисква поддържането на междуредията да бъде със специални култури – азотфиксиращи и/или тревни видове.

 

•    Азотфиксиращи култури: Синя люцерна; Хмелна люцерна; Жълта люцерна; Жълта комунига; Бяла комунига; Червена детелина; Бяла детелина; Хибридна детелина; Ягодовидна (крехка) детелина, Еспарзета; Фиеволистна еспарзета; Нежна еспарзета; Звездан; Птичи фий.
•    Тревни видове: Бяла полевица; Английски (пасищен) райграс; Ливадна власатка; Тръстиковидна власатка; Червена власатка; Ливадна метлица.

 

Постоянно затревени площи

 

Екосхемата надгражда ДЗЕС 1, като изисква поддържане на съотношението на постоянно затревените площи към общата земеделска площ на национално ниво. Те се поддържат чрез екстензивно пашуване от 0,3 до 1 ЖЕ/ха. Пашуването на животните трябва да е минимум 60 дни през съответната година.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Коментари
yesmas
на 08.02.2021 20:32
Michael Vettori
на 02.02.2021 11:26
This is the great news for the farmers. I hope that eco-scheme infrastructure may provide ease and several benefits to farmers. I would like to write my college essay online about the eco-schemes in detail including the whole process, benefits, and its features.
4 Eyes
на 29.01.2021 13:31
Electric Scooter UK
на 29.01.2021 13:10
Check Here: Electric Scooter UK
Mark
на 29.01.2021 12:46
Check Here: New Car Tyres
Mark
на 29.01.2021 10:11
Добави коментар