Ново: Базово плащане и надграждане чрез екосхеми

Ново: Базово плащане и надграждане чрез екосхеми

 

Около 20 лв. на декар се очаква да получават земеделските стопани през новия програмен период като основно подпомагане. Тази сума е свързана с т.нар. базова условност и ще се изплаща при спазване на изискванията, свързани с поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и законоустановените норми за управление.

 

Това плащане може да се надгради и тук влизат новите моменти в Стратегическия план на страната ни, според който ще се прилага ОСП 2023-2027 г. Това изтъкна пред земеделски стопани от Добричка и Силистренска област Наталия Шукадарова, изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Браншовата организация организира съвместно с експерти от Министерството на земеделието (МЗм) поредица от информационни срещи в страната.

 

„ЕК вече е изпратила забележките си по Стратегическия план на България ЕК, които все още не са обработени от Министерството на земеделието и от Тематичната работна група. Предстои много работа по това, но искаме да ви запознаем с основните положения, тъй като новостите по ОСП стартират от 1 януари 2023 г.“, уточни още в Добрич Шукадарова. Предстои и официално изявление на министър Иванов по забележките в Стратегическия план на България, стана ясно още в Добрич.  

 

Базовото подпомагане от около 20 лв./дка за българските земеделци може да бъде надградено с изпълнението на доброволни екосхеми, които са с различен размер на подпомагане и чрез които плащането за декар може да стане по-високо.

 

100 евро на хектар е ставката по екосхемата за поддържане на биоразнообразието, съобщи в презентацията си Преслав Борисов от дирекция „Директни плащания“ в МЗм. Общият бюджет за 2023 г. е 9 673 500 евро. По тази екосхема ще се подпомагат фермери, преминали периода на преход към биологично производство и сключили договор с контролиращ орган до края на декември предходната година. 

 

Опазване особеностите на ландшафта са залегнали в екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие. Тук влиза опазване и поддържане на живи плетове, редици от дървета, противоерозионни пояси, синори, влажни зони, зелени зони около водни течения, тераси. Всички те са обединени в слой, наречен „Екологична инфраструктура“, съобщи на срещата Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ.

 

Той изтъкна, че вече има две работни групи, които работят по този агроекологичен слой, в който ще се отразят особеностите на ландшафта, включително и посочените от земеделските стопани полезащитни пояси в Добруджа. Проблемът при тях е навлизането им в обработваемите земи, което води до невъзможност да се обработват терените и съответно до въпроси как тази особеност на ланшафта ще бъде отразена в слоя и как ще се плаща подпомагането. Планираната ставка по тази екосхема е от 591, 57 евро на хектар и ще се получава при спазването на редица изисквания за отделните особености в ландшафта. 

 

Дискусия предизвика и схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, която насърчава зелено торене и органично наторяване. Тук са допустими за отглеждане междинни или покривни култури, за които има задължителни срокове колко трябва да стоят на полето. В новия програмен период стопаните трябва да съобразят и изискванията за намаляване използването на пестициди. Ставката по тази схема е 65,27 евро на хектар. Задължително условие е на тези територии земеделските стопани да не прилагат тотални хербициди, включително и глифозат. 

 

Новост в ОСП 2023-2027 г. е въвеждането на т.нар. социална условност. От 1 януари 2023 г. влиза в сила обучителен период, през който работодатели и работници ще се запознаят с изискванията на трудовото законодателство и прилагането им на практика.

 

От 1 януари 2025 г. неспазването на социалната условност ще рефлектира директно върху плащанията на декар.

 

Как ще става това? Инспекцията по труда ще има право да извършва проверки и при нередности да изпраща протоколи в ДФ „Земеделие“. Така фондът ще налага наказания, т.е. ще спира плащания според размера на провинението.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар