От днес дейността на КТИ се поема от Областните дирекции Земеделие

  • 2830
  • 0
  • Новини
От днес дейността на КТИ се поема от Областните дирекции Земеделие
От началото на 2016 г. Контролно - техническата инспекция към Министерство на земеделието и храните се закрива. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Контролно - техническата инспекция, преминават към областните дирекции "Земеделие".
 
От Областна дирекция Земеделие София – град предоставят Указания по прилагането на закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника:
 
1. Първоначалната регистрация, промяната на регистрацията и отчисляването на земеделската, горската техника, включително на превозните средства и машините за земни работи, както и техническите прегледи, се извършват в Областните дирекции "Земеделие".
 
2. До влизането в сила на измененията в съответните подзаконови нормативни актове се приемат заявления по образците по Наредба №7 от 2010г., за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (ДВ, бр. 27 от 2010г.).
 
3. В тридневен срок, считано от 11 януари 2016г., Контролно - техническата инспекция - в ликвидация, съответно регионалните й служби, предават с приемо - предавателен протокол софтуерния продукт "Програмата за регистрация на земеделската и горската техника" и компютърните конфигурации, на които е инсталиран този продукт, на Министерството на земеделието и храните, и на Областните дирекции "Земеделие".
 
4. В 14- дневен срок, считано от 11 януари 2016г. издадените в периода 4 януари 2016г. - 8 януари 2016г. свидетелства за регистрация, талони за технически преглед и табели с регистрационен номер се преиздават от Областните дирекции "Земеделие" в съответствие с чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Такса не се събира.
 
5. До влизането в сила на тарифата по чл. 17, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника таксите за дейностите по закона се заплащат по банков път по сметка на Областна дирекция "Земеделие", съответно на Министерство на земеделието и храните.
 

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!