Плануват отпадане на задължителните годишни проверки на инвентар от страна на КТИ

  • 712
  • 0
  • Новини
Плануват отпадане на задължителните годишни проверки на инвентар от страна на КТИ

Списък с плануваните мерки за облекчаване на административната тежест в агро-сектора, стана ясен в рамките на публикацията на Плана на правителството за намаляване на административните и регулаторни тежести за бизнеса.

 

В ресора на КТИ, промените предвиждат да отпадне изискването за изпитване на резервни части, навесни и стационарни машини.

 

Предвижда се също да отпадне изискването за задължителен годишен преглед на навесните и стационарни машини, представляващи 20% от регистрираната земеделска техника.

 

При регистрацията на зърнохранилища се предлага да се намалят изискуемите документи, представяни от стопанските субекти. В проекта на ЗИД на ЗСТЗ посочените документи ще се заменят с изискването склада да има разрешително за въвеждане на обекта в експлоатация. При изменение в данните за удостоверение за регистрация на зърнохранилище, ще се вземат предвид само най-важните обстоятелства.

 

Предлага се и да отпадне лицензионния режим за търговията на едро и дребно с ветеринарно-медицински продукти, който ще премине в регистрационен. Режимът е ненужно утежнен и създава затруднения за бизнеса.

 

При лицензиране на публични складове за зърно се изискват документи, които НСЗ може да получи по служебен път. При регистрацията се изисква предоставяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация. Информацията е публична - Търговски регистър. Предвид технологичното време за извършване на проверки по документи и на място, е установено че срокът за издаването на лицензия за публичен склад за зърно е дълъг и следва да се намали. Предвижда се :

Да се съкрати срокът за лицензиране и намаляване на изискуемите документи:
1. актуално удостоверение за търговска регистрация.
2. последния годишен счетоводен отчет с всички приложения към него.
3. баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за лицензиране.
4. По отношение на копието на санитарно разрешително от регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция да се прецизира наименованието на документа и органа, който го издава.
5. По отношение на копието на разрешително от териториалните структурни звена "Пожарна безопасност и защита на населението" – да се прецизира наименованието на документа и администрацията, която го издава.

 

Всички предложени проемни вижте тук.