Плащанията за НАТУРА 2000 носят още забрани

  • 37
  • 0
  • Новини
Плащанията за НАТУРА 2000 носят още забрани

Плащанията за земеделски земи в зони от НАТУРА 2000 ще бъдат една от темите на дискусия по време на деветото заседание на Тематичната работна група за Стратегическия план на 20 януари.

 

Както и досега, кандидатите за подпомагане трябва да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), които управляват земи в защитените територии, както и да бъдат регистрирани в ИСАК.

 

Към момента у нас са определени 234 защитени зони по Директивата за местообитанията (наричани SCI) и 120 защитени зони по Директивата за птиците (наричани SPA). 13 SCI защитени зони от НАТУРА 2000 се припокриват със зоните SPA, уточняват от земеделското министерство.

 

Подпомагането ще бъде под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за спазване на забраните и ограниченията, свързани с извършваната земеделска дейност.

 

Минимална площ за участие в мярката – 0,3 ха.

 

Земеделските стопани следва да спазват стандартите на ДЗЕС и въведените забрани за неземеделски дейности в зоните от Натура 2000. Списъкът обаче, посочен в проекта на интервенция, е разширен: 

 

Забранява се:

 

•    Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при ползването на земеделски земи като такива;
•    Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите (в селското стопанство);
•    Косенето на ливади до 1 юли;
•    Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
•    Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
•    Косенето на ливадите от периферията към центъра преди 15 юни, а с бързодвижеща се техника – преди 15 юли;
•    Промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали), дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на концесиите на находищата „Тюленово“, „Българево“, „Дуранкулак“; изграждането на пречиствателни станции, съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други;
•    Разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи;
•    Премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива; 
•    Употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди; 
•    Използване на продукти за растителна защита в горското и селското стопанство; 
•    Употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар