Почвообработващите техники на AGRISEM са създадени да запазват влагата в почвата

  • 1621
  • 0
  • Новини
Почвообработващите техники на AGRISEM са създадени да запазват влагата в почвата

 

Как да запазим влагата в почвата?

 

 

Много от нас, в години с продължителни засушавания през лятото, сме свидетели как при щателна обработка на култивирани поля, растенията в тях са безжизнени, лишени от влага и в последствие реколтата е слаба. В същото време, около полетата покрай пътищата без каквато и да е обработка, култивиране, торене и поливане буйно се развива дива растителност.

 

Къде е причината за това явление?

 

Отговаряйки на този и редица други въпроси, фирма AGRISEM предлага път за решение на зависимостта на селското стопанство от влиянието на климатичните условия, като се въведе мулчиращата система в земеделието. Основното правило е запазване на влагата в почвата.

 

При формиране на реколтата, най-силно влияние оказва физическото състояние на почвата, дори при балансирано торене. Именно затова, наред с другите фактори, определящи ефективното аграрно производство, значителна роля играе изборът на системата за обработка на почвата. Изучаването на закономерностите в процесите протичащи в почвата, позволяват да се даде обективна оценка за влиянието на една или друга агро-обработка върху нея. Следователно, от голямото разнообразие на земеделска техника трябва да се подбере онази, която няма да увреди състоянието на почвата.

 

Най-добрите условия за развитие на растението се определят от наличието на влага в слоя на почвата където се развива корена, и от възможността за развитие на кореновата система в дълбочина.

 

Сезонното движение на влагата в почвата зависи от разликите в температурата на повърхността и вътре в нея. Колото повече спада, толкова по-интензивно протича преместването на водния поток.

 

Миграцията на почвената влага под влияние на температурните разлики не е само през сезоните, но и през денонощието. Най-изразена е през лятото, когато се наблюдава значителна разлика между дневните и нощни температури на въздуха.

 

На основа на анализа на закономерностите в движението на почвената влага в различните сезони и часове на денонощието е установено, че оформянето на повърхностния слоя чрез мулчиране и продълбочаване в значителна дълбочина, не нарушават динамичня режим на движение на влагата и осигуряват благоприятни условия за развитие на кореновата система на растенията.

 

А именно системата за обработка трябва да способства за изпънението на следните основни условия:

 

1.Формиране на значителни запаси от влага в ниските слоеве на почвата през есента.

 

2.Формиране на разклоняваща се мрежа от капилярни канали, свързваща слоя за оран и този под него.

 

3.Съхранение и подържане на структурата на горния хранителен слой през периода на вегитация на отглежданата култура.

 

4.Формиране на повърхностния слой, който да осигури термоизолация и влагоакумулиране.

 

Както е известно, мулчиращата система за земеделие позволява най-добре да се създадат условия за развитие на отглежданите растения. В основата на тази система стои задължителното вкопаване на растителните остатъци в горния слой на дълбочина 10-15 см, отказ от оране, преимуществено използване на почвообработващи машни с разрохващи органи, минимизиране на механичното въздействие въру почвата от преминаващата върху нея самоходна техника.

 

При есената дълбока оран, почвата трябва да извади всички остатъци от предшестващи култури, а и при уплътняване на почвата и продълбочаване да не се обръщат пластовете. Тъй като есента се характеризира със значително и продължително слягане, благоприятният период за провеждане на механична обработка е много краткоък. Затова всички операции по обработка на почвата трябва да се проведе с високопроизводителни агрегати в максимално съкратени срокове.

 

На база на направените анализи на конструктивни и технологични схеми на съществуващата почвообработваща техника е установено, че за изчистването на стърнищата е нужно да се използват комбинирани машини, способни добре да разрохкват почвата, да отделят растителните остатъци, да уплътнят обработения слой, да осигурят надежден контакт на отделената маса с почвата.

 

В най-голяма степен на тези нужди отговарят агрегатите от типа на мулчиращите системи DISC-O-MULCH на AGRISEM International. При наличие на значителни растителни остатъци след жътва е препоръчително да се излющят стърнищата. Високата производителност на тези агрегати се обезпечава за сметка на това, че работната им скорост е 15-25 км/ч.

 

За предотвратяване на азотен глад на почвата при активна дейност на микрорганизмите, преработващите растителните остатъци, се препоръчва стърнището да се тори със 75-100 кг азотна тор в зависимост от обезпечението на почвата и количеството на растителните остатъци.

 

С цел да се формира заначителен запас от влага в почвата и да се създаде капилярна структура, основната обработка през есента трябва да разрохква почвата, без да обръща слоевете, на дълбочина 35 см и повече в зависимост от степента на уплетнение при отглеждането на предшестващата култура.

 

Най-добре отговарят за тези нужди чизеловите култиватори от различен тип, които могат да работят на дълбочина до 70см. След преминаването на чизелните органи се образуват пукнатини, в които водата се отича при слягането на почвата под въздействието на гравитацията, и насища слоевете на дълбочината на продълбочаване. В зоната на деформация създадена от работните органи се образуват множество капилярни канали, преминаващи в ораните лоеве и под тях.

 

Добри резултати при дълбоко продълбочаване дават комбинираните агрегати от типа CULTIPLOW на фирма AGRISEM. Нужно е да се отбележи, че обработката на почвата без обръщане на пластовете с мулчиращите системи съхраняват растителни остатъци, които не толкова предотвратяват развитието на ерозия причинена от водата и вятъра, но и поглъщат значително количество влага през периоди на наводняване.

 

Установено е, че при основна обработка на почвата, агрегатите на AGRISEM способстват за формирането на значителни запаси влага в ниските слоеве на почвения хоризонт. От своя страна, наличните запаси влага в ниските слоеве обезпечават всички условия за движението на влагата през зимата, вследствито на което не се получава уплътняване на почвата. Преминавнето към необръщащи мулчиращи системи за обработка, през есента позволява да се осигурят най- добри условия за покълване и понататъчно развитие на културите.

 

Към явното преимущество на мулчиращите системи за обработка пред традиционните може да се обележи следното:


1.Наличието на растителни остатъци значително повишава носещата способност на почвата. Това обстоятелство позволява да се пристъпи към подготовката на почвата значително по-рано от тази с традиционните агрегати, което осигурява по-пълно използване на ресурсите на слънчевата радиация.

 

2.При насищане на почвата с растителни остатъци почвените агрегати стават по-устойчиви към механично въздейстие. Това предотвратява разрушаване на почвата под действието на работните органи.

 

3.Растителния остатък след мулчиране в горния слой пова, предотвратява активното изпарение на влага от слоя за развитие на корена.

 

4.Наличитео на значителни количества растителни отпадъци в горния слой позволява поглъщане и събиране на избилата влага при стапянето на снежния слой. Мулчиращата система позволява да се предотврати водната ерозия на почвата, която е много характерна за поля в пресечени местности.

 

С цел да се намали количеството на преминаващи машини, а и времето за работа, почвообработващите технологии са насочени към обединяване на операциите. За обработка на почвата при използване на мулчиращи системи най-подходяща за тежки и среден тип почви са комбинираните агрегати от типа продълбочител AGRISEM CULTIPLOU и дисков мулчировчик AGRISEM  DISC-O-MULCH.  С едно преминавне на тези агрегати напълно се подготвя почвата за сеене.

 

За най-качествено сеене в растителния слой са подходящи механите и пневматични сеялки DISC-O-SEM.Сееенето е при висока скорост с помощща на дискове с независимо окачване. Сеялката DISC-O-SEM  при сеитба , покрива семената с интензивен поток от почвената маса. Контролът на дълочината на сеене е осъществен чрез регулиране на количеството почва, което се изхвърля от дисковете, независимо от скоростта на машината.

 

При наличие на вкопаващи елементи, дълбочината на посев не е постоянна, тък като при скорост над 12 км/ч, „подскачането" на сеещите секции е неизбежно. Освен това дисковете с независимо окачване работят върху растителни остатъци без да задръстват, докато пружинните органи имат склонност към повличане и набиране. Отсъствието им в сеялаката DISC-O-SEM осигурява посточнна дълбочина на сеене при висока скорост.

 

Техниката AGRISEM International напълно отговаря на новите икономически, аграрни и екологични изисквания на земеделието, като предлага едно оптимално модулно решение, което може да се внедри поетапно във Вашето стопанство.

 

В България повече информация може да получите от техния вносител фирма Анимекс, гр. Стара Загора