Подмярка 4.1: Кой ще има предимство в следващия прием?

  • 12
  • 0
  • Новини
Подмярка 4.1: Кой ще има предимство в следващия прием?

 

Между заседанията на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план се прокрадна още една онлайн среща между експерти на земеделското министерство и на бранша. То ще се случи утре, 2 февруари, и на него ще се обсъжда проектът на критериите за оценка на 4 подмерки от ПРСР, за които предстои отварянето на нови приеми в 2-годишния период на преход. 

 

Започваме с подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където проектните предложения следва да получат не по-малко от 20 точки по следните критерии за подбор.

 

Десет е максималният брой точки, който ще получат кандидати от чувствителните „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Минималното изискване е над 50% от допустимите инвестиционни разходи да са изцяло насочени към тези сектори.

 

Предимство се дава и на проекти с интегриран подход. Предложенията трябва да се подават от:

 

•    Групи/организации на производители (10 т.);
•    Кандидати, които не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 в този програмен период или млади стопани до 40 години (10 т.);
•    За инвестиции за биосигурност в животновъдните стопанства, като най-малко 35% от допустимите разходи са за такива мерки (5 т.);
•    Кандидати, които през 2020 г. отчитат спад от поне 20% в приходите от продажби на селскостопански продукти спрямо 2019 г. (5 т.).

 

По подмярка 4.1 ще могат да се подпомагат и проекти, които осигуряват устойчива заетост или се изпълняват в област/и, където безработицата е над средната за страната. Този критерий носи 5 точки.

 

Точки ще се дават и за проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Какво обаче означава това? Тук ще се подпомагат проекти за:

 

•    Производство на биологично сертифицирани продукти (10 т.);
•    Напояване, като 15 точки носят проекти, при които поне 35% от допустимите разходи са за: водовземни съоръжения, включително кладенци и съхранение на вода, нови тръбопроводи, капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции. Пет точки се дават за инвестиции в напоителни системи, за които е или ще бъде осигурена вода от Напоителни системи или Сдружение за напояване;
•    Опазване на компонентите на околната среда, като поне 15% от допустимите разходи са именно за това (10 т.);
•    Иновативни технологии, като поне 30% от разходите са за производствени технологии, цифровизация, ВЕИ, автоматизация (15 т.);

 

По 5 точки ще се дават и на кандидати в необлагодетелствани райони с природни и други ограничения.

 

Правим уточнението, че това е проектът за критерии, който тепърва ще се обсъжда с бранша и може да претърпи промени.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар