Предложение за хуманното отношение: Повече ангажименти, повече пари

Предложение за хуманното отношение: Повече ангажименти, повече пари

Как ще се случва подпомагането за хуманното отношение към животните след 2022 г., бе обсъдено на 8 януари. Тогава на Тематичната работна група земеделското министерство предложи да се спазват изискванията за осигуряване на благоприятна жизнена среда/свободна подова площ на животните и на свободно отглеждане на открито. Разбира се, и тук браншът имаше своите коментари.

 

В становището на Национален съюз на говедовъдите в България, подписано от неговия председател Димитър Зоров, се казва, че заради големите изисквания на ЕС и още по-големите претенции на неправителствени организации и обществото, те предлагат даваната досега ставка за подпомагане да се увеличи двойно.

 

Друга тяхна идея е в направлението за подовата площ фермерите да се подпомогнат финансово да допълнят и увеличат вече осигурените до момента от тях условия за хуманно отглеждане. За целта от Асоциацията ги разделят на няколко раздела:

 

•    Увеличаване на водоснабдяването в оборите: пръскалки, поилки, система за затопляне на водата през зимата; 
•    Торопочистване: механично почистване на торта, роботи, тоалетни за крави и телета;
•    Помещения: увеличаване на височината на оборите, покривна конструкция, съобразена с промените в климата, завеси за откритите части на обора през зимата, осветление;
•    Въздохообмен: вентилатори.

 

От НОКА също предлагат да се допълнят досега прилаганите дейности с нови три:

 

• Въведена модернизация в стопанствата – механизирано доене, механизирано хранене;
• Ниско емисионни системи в сградите – постигане на завишен микроклимат в стопанствата и екологично въздействие върху околната среда;
• Балансирано хранене на животните.

 

От Асоциацията също настояват за преразглеждане на методиката за определяне на ставката. Тяхното предложение е тя да се качи до 30 евро на овца, като бъде кумулирана и обвързана с поемането на повече ангажименти.

 

Коментарите на Обединени български животновъди (ОБЖ) са свързани най-вече с направлението за осигуряване на свободно отглеждане на открито. Според тях е изключително важно при изчисление на гъстотата на животинските единици да се отчита цялата пасищна площ на стопанството с всички регистрирани животновъдни обекти на бенефициента, заредена в ИСАК като правно основание, без значение дали е в близост до един или друг обект. 

 

„Да отпаднат тези неясни правила с необосновани понятия като „паша в близост до основен обект“, които в този програмен период спомогнаха болшинството от бенефициентите да не получават полагащите им се субсидии за свободна паша на открито. Бенефициентът може да разполага с няколко пасища, регистрирани по чл.137, и те трябва сумарно като дни за паша да дават яснота колко общо дни са пашували животните през календарната година. Към момента това не се прилага и е причина за неизплащане на субсидия за отглеждане на открито на бенефициентите“, мотивират се от сдружението.

 

Затова те настояват при изготвянето на Наредбата в новия програмен период да има техен представител, „тъй като има необмислени изисквания относно допустимостта на кандидатите, движението на животните, както и изискваните животински единици спрямо хектар. Не смятаме предложеният проект за окончателен“, заключават от ОБЖ.  
 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар