Прием по мярка 1.1 стартира с общ ресурс от 391 166 лв.

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход" е част от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

  • 18.05.2022 6:58
  • 18
  • 0
  • Новини
Прием по мярка 1.1 стартира с общ ресурс от 391 166 лв.

Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено е една от 9-те местни инициативни рибарски групи в България. Територията й включва части от община Бургас, както и цялата територия на община Камено. Основната цел на Местната инициативна рибарска група е да изпълни Стратегия за местно развитие, чиято пък основна цел е финансиране и подкрепа на сектор Рибарство и интегрирането му в останалите социално-икономически сектори на двете общини.

 

Сроковете през март, за които да внимавате

 

Стратегията ВОМР идентифицира нуждите на региона ни и чрез целево финансиране е двигател за общо икономическо развитие на територията. Чрез мерките, финансирани от МИРГ Бургас-Камено, местните заинтересовани страни -бизнес, общини и неправителствен сектор, могат да стартират нови идеи, да развитият и надградят постигнатото до момента.

 

Тази година МИРГ Бургас-Камено отваря за последно в рамките на действащия програмен период четири мерки за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с по няколко крайни срока за кандидатстване. Тези, насочени към бизнеса, са мерки 1.1 Диверсификация и нови форми на доход, мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите и мярка 5.4 Преработка на продуктите от риболов и аквакултури.

 

От 15 февруари стартира приема по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“ с общ ресурс от 391 166 лв. с първи краен срок за кандидатстване 16-ти април 2022. Вторият и последен краен срок за подаване на проектни предложения е 15.06.2022г.

 

Мярката е насочена към разнообразяване дейността на рибаря и предоставя финансиране за дейности, свързани с развитие на услуги, туризъм, производство или образователни дейности. Чрез нея се цели подпомагане на предприятията в сектор „Рибарство“ да повишат конкурентоспособността и жизнеността си чрез диверсификация на основната дейност и развитие на нови форми на доход, които да допринесат за устойчивост и икономически растеж на сектора.

 

 

Мярката 1.1 Диверсификация и нови форми на доход е с максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ (БФП) за един проект 146 687 лв. и в размер до 50% от размера на одобрените и реално извършени разходи (т.е. 50% собствено участие и 50% безвъзмездни средства от програмата).

 

Могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които развиват дейност в сектор „Рибарство“ и притежават валидно Разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА).

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg  и на интернет страницата на МИРГ Бургас – Камено – https://flag-burgas.org/m1-1/.

 

Проектите следва да се осъществят на територията на МИРГ Бургас-Камено (описана в Условията за кандидатстване и на уебсайта на сдружението flag-burgas.org) с максимален срок на изпълнение 12 месеца или най-късно до 30.11.2023г.

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

Тази продукция и мерките на МИРГ Бургас-Камено са финансирани от Европейски фонд за Морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 на Европейския съюз.

 

За повече информация се свържете с нас на телефон 0879 822 369 или email [email protected]