Промени в Наредбата за финансиране по мярка 121 - за селскостопанска техника

Промени в Наредбата за финансиране по мярка 121 - за селскостопанска техника

Министерство на земеделието и храните изготви промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., съобщават от ведомството.

В наредбата се включват условията, при които бенефициентите ще получат увеличена с 10% финансова помощ по проекти свързани с т. нар. „нови предизвикателства” от Европейския план за икономическо възстановяване. Това могат да бъдат инвестиции, директно свързани с производството на мляко; инвестиции в сгради и оборудване с цел подобряване на енергийната ефективност на земеделското стопанство или свързани с производството на биогаз, на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса; инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия; както и инвестиции в стопанствата във водоспестяващи технологии.

Друг основен момент е увеличаването на авансовото плащане до 50% от стойността на одобрената субсидия, за проекти, които са договорирани след август 2009 г. и през 2010 г. От промените става ясно също, че субсидията за инвестиции, свързани с прилагането на Нитратната директива, ще бъде в размер на 85% от общите допустими разходи за одобрени проекти в рамките на 2010 г.

Няма да подлежат на финансиране инвестиции, които са разположени в нитратно уязвими зони или се използват основно за дейности в такива зони. Също и при условие, че инвестициите са директно свързани с изпълнението на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони. Изключение от тези условия правят инвестиции, които са директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания за капацитета на съоръженията за съхранение на оборския тор в земеделското стопанство. Това е съгласно Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони и за млади фермери, получаващи подкрепа по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР.

Можете да изтеглите наредбата от тук, както и от download  центъра на Фермер.БГ.