Реформата пак удари на камък, защо?

  • 24
  • 0
  • Новини
Реформата пак удари на камък, защо?

 

Въпреки опитите преговорите за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) да приключат в края на месец май, до споразумение така и не се стигна. Кои въпроси останаха отворени след срещите на съзаконодателите в Брюксел, обобщават от земеделското министерство в последния си бюлетин.

 

Законодателното предложение на Европейската комисия (ЕК) беше представено преди почти 3 години. Държавите членки не мога да си позволят повече забавяне, ако искат да завършат навреме стратегическите си планове. Комисията също трябва да разполага с време за техния преглед и одобрение. 

 

Един от елементите, които се дискутират, е процентът за преразпределително плащане. ЕП настоява то да бъде задължително за държавите членки, освен ако не докажат, че могат да постигнат същия ефект на преразпределяне чрез намаление и тавани на плащанията или други инструменти. 

 

Друг отворен въпрос е приспадането на разходите за труд. Позицията на Съвета е да се приспаднат целите разходи за заплати (100%) с възможност за гъвкавост, От своя страна обаче, ЕП настоява за приспадане само на половината разходи (50%). 

 

Относно подпомагането за младите фермери ЕП и Съветът са постигнали споразумение за минимално ниво от 3% (от пакета за директни плащания). Все още има различия обаче дали това да включва инвестиционните интервенции за младите земеделски стопани. 

 

За екосхемите всички преговарящи осъзнават нуждата от „обучителен период“ за държавите членки през 2023 г. и 2024 г. В отговор на изказвания на някои министри комисар Войчеховски заяви, че „диверсификацията на културите има по-малко ползи за опазване на почвите, отколкото ротацията на културите“. 

 

По отношение на социалната условност ЕП настоява да започне да се прилага от 2023 г., както в законодателството по ОСП да се добавят също директиви за свободното движение на работна ръка и равни условия на труд. 

 

От своя страна, Комисията заяви, че социалната условност не трябва да бъде приравнена с останалите елементи на условността. Това крие финансови рискове и допълнителна административна тежест. Комисията счита, че проверките трябва да се извършват от инспекциите по труда, които да представят резултатите на Разплащателните агенции.

 

Редица ключови въпроси остават нерешени, поради което преговорите продължават. Следващото заседание на Съвета по земеделие е през юни. Търсенето на компромисен вариант между Съвета, ЕК и ЕП също остава на дневен ред.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар