Сериозно неведение за фермерите в последната година

Сериозно неведение за фермерите в последната година

2009 год. е крайна за националните доплащания за ниви. Заради чиновнически неразбории ще страдат фермерите. Наредба №5, която третира условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерките за подпомагане на площ, вече е в сила след обнародването й в “Държавен вестник”. В този документ в член 3, ал.1, т. 6, буква г. се мъдри изискване, против което вече доста фермери се оплакват в различните агроинституции, дори и в редакцията на в. “Монт-прес”. Ето и цитат от този член:

“Всеки земеделски производител, подал заявление за подпомагане, се задължава да осигури до 31 юли на текущата година и представи при поискване документи, доказващи правото на основание за ползване от него на всички земеделски парцели, с които кандидатства за подпомагане към датата на заявяване на тези парцели”. Практиката досега показва, че мнозина няма да могат да отговорят на това изискване. Причината е, че много от собствениците на земя или живеят постоянно на другия край на страната, или са вече в чужбина, или просто са неоткриваеми. Въпреки това сериозно препятствие документите за директните плащания за площ трябва да бъдат подадени до 15 май. Само в този срок няма да бъде сторнирано от парите за декар. Земеделски производители обаче твърдят, че доста от тях няма да се справят за това време заради бюрократични причини. Кандидатите за подпомагане задължително трябва да са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели, да имат регистрация на животните от официалните общински ветеринарни лекари по местонахождение на отглежданите животни с данните за тях, вписани в системата. Ако това не се направи до 15 май, трябва да се положат усилия за улагане в крайния срок - 9 юни 2009 год., но тогава ще се плаща по 1 процент за всеки просрочен ден от 15 май до 9 юни.

Засега държавен фонд “Земеделие”-Разплащателна агенция не отговаря кога ще въведе отдавна обещаното електронно подаване на документите и единствената алтернатива са общинските служби по земеделие и гори. Също до 15 май областните поделения на Разплащателната агенция ще приемат годишните декларации на животновъдите, както и на одобрените изкупвачи на мляко. Производителите на краве мляко подават декларация за изпълнение на квотите за директни продажби, а изкупвачите - за изпълнение на квотата за доставките. Дори и да не е реализирал производителят директни продажби, пак трябва да подаде декларация, но с нулеви стойности в нея. Същото важи и за изкупвачите, които не са изкупували мляко.

Що се отнася до директните плащания на площ за 2008 год., които сега трябват на фермерите, за да засеят, Министерството на земеделието и храните редовно докладва, че се увеличава процентът на изплатените суми. Но кой знае защо т. нар. бенефициенти не виждат постъпили средства в банковите си сметки. Затова всеки ден има оплаквания, че ги лъжат най-безцеремонно. А иначе земята им не попада нито в Код 6, нито в пасищата и мерите, нито в дублираните и препокритите ниви, не подлежи на проверки на място и пак няма пари.

И в Европейския съюз им е направило впечатление затрудненото изплащане на субсидиите за българските фермери за 2008 год., казва евродепутатката Петя Ставрева. Според нея Румъния се справя много по-добре от нас с плащанията. Още нещо напомни Ставрева - 2009 год. е последната с национални доплащания за земеделските производители./Хари Харалампиев, Монт-прес