Собственици на ведомствени бензиностанции ги регистрират в НАП до 14 дни

  • 21.11.2020 16:54
  • 1453
  • 0
  • Новини
Собственици на ведомствени бензиностанции ги регистрират в НАП до 14 дни
Собствениците на ведомствени бензиностанции, които зареждат превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, имат две седмици, за да ги регистрират в Националната агенция по приходите (НАП), след като в петък Държавен вестник обнародва Наредба № Н-18 на Финансовото министерство, съобщи Фермер.БГ
 
Данните се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП. 
 
За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво собствениците подават следните данни: 
 
1. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
2. постоянен адрес/адрес на управление;
3. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
4. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
5. местонахождение на съда/съоръжението;
6. вид на съда/съоръжението;
7. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
8. вид на горивото и мерна единица;
9. предназначение на горивото;
10. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
11. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.
 
В Наредбата е посочено, че коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни. При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!