Специална наредба-за модернизацията на стопанствата

  • 393
  • 0
  • Новини
Специална наредба-за модернизацията на стопанствата

Параметрите на проектите за кандидатстване на земеделските производители по мярка “Модернизация на земеделските стопанства” ще бъдат събрани в специална наредба на МЗГ, в която ще бъдат определени максималният и минималният размер на разходите за инвестиции за периода на изпълнението на програмата 2007-2013 год., които могат да съдържат като допустими най-разнообразни типове инвестиции.

От идната година земеделските производители ще могат да искат средства за купуване, строителство и модернизация на селскостопански сгради, в това число и за сушене и съхранение на селскостопански продукти, на фураж и готови продукти, с прилежащата им инфраструктура и инсталации за оборудване.
Като сериозна инвестиция се предвижда купуването, вземане на лизинг или инсталирането на машини, оборудване и инструменти за селскостопанско производство, както и за обработка, съхранение, преработка и заготовка на произведените от селското стопанство продукти, предназначени за продажба.
Вече ще може да се купуват със средства по мярката и машини и оборудване за производство на полски култури, за защитни пръскания, както и зърнокомбайни, трактори и техника за подготовка, съхранение, почистване, сортиране и пакетиране на селскостопанска продукция. Няма да бъдат възпрепятствани земеделските производители при кандидатстване за помощ за купуване на машини и оборудване за подготовка или съхранение на храна, за доене и съхранение на мляко, за почистване на оборски тор, както и за поддържане на санитарно-хигиенните изисквания в производството.

Специално внимание се обръща за подпомагане изграждането, купуването и инсталирането в стопанствата на оборудване, което е свързано с опазването на околната среда - съхранението на оборския тор и отпадъците, миене и почистване на стопанските дворове и хуманното отношение към животните.