Таван на плащанията трябва да бъде национално решение

Таван на плащанията трябва да бъде национално решение

 

В момента служебният екип на Министерството на земеделието дооправя Стратегическия си план, който да определи правилата за фермерите след 2023 г. Чакаме с нетърпение и анализите за структурата на земеделските стопанствата и класифицирането им като много малки, малки, средни, големи и свръхголеми, както и какъв е техният икономически модел.

 

Междувременно се заговори и за така наречения Трети стълб под формата на гаранционни схеми за управление на риска, като в момента се прави анализ какви са възможностите за създаване на: 

 

•    Схема за запазване на земеделска дейност при кризисни събития: пазарни кризи; природни бедствия и катастрофични събития; екологични и епидемиологични кризи;
•    Схема за управление на пазарния риск в България и ЕС;
•    Схема за управление на пазарния риск в трети страни.

 

Друго, което се готви, са технологично-финансови карти за създаване и отглеждане на земеделски култури по 4 начина: конвенционално със и без напояване и биологично със и без напояване.

 

А докато чакаме, нека обобщим кои ще са онези решения за ОСП, които са свързани с промяна на закона, и кои са останалите ключови моменти, за които не е нужна законодателна регулация.

 

Национални решения, свързани с промяна на законодателство по Първи стълби за директни плащания

 

•    Прилагане на намаления и таван на плащанията;
•    Дефиниции за типовете стопанства;
•    Прилагане на определението за активен фермер, включително определяне на негативен списък на неизрядните бенефициенти.

 

Национални решения, свързани с промяна на законодателство по Втори стълб за развитие на селските райони

 

•    Определяне на национални компетентни органи по управлението, наблюдението и прилагането на Стратегическия план;
•    Размер на националното съфинансиране за интервенциите по линия на ЕЗФРСР;
•    Прилагане на не-ИСАК базираните интервенции чрез ИСУН;
•    Прилагане на хоризонтален подход Интегрирани териториални инвестиции, към който ЕЗФРСР допринася;
•    Прилагане на подхода ВОМР и определяне на национални компетентни органи.

 

Национални решения по ключови за Стратегическия план въпроси, за които не е необходима законодателна регулация

 

•    Определяне на инструментите и механизмите за въздействие, за да се постигнат изискуемите индикатори и измерими цели;
•    Приоритизиране на потребностите;
•    Преразпределяне на плащанията;
•    Модулация по схемите за обвързано с производството плащане;
•    Биологично земеделие – Национален план;
•    Доброволно прилагане на социалната условност от 2023 г.;
•    Трансфер между стълбовете;
•    Определяне на бюджети и ставки по интервенции;
•    Разпределение между двата стълба на бюджета за млади земеделски стопани;
•    Промяна на референтната година за Преходна национална помощ;
•    Екологична инфраструктура.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар