Васил Грудев: Очакваме първите одобрени проекти по мярка 4,1 на ПРСР през октомври (ИНТЕРВЮ)

  • 4032
  • 0
  • Новини
Васил Грудев: Очакваме първите одобрени проекти по мярка 4,1 на ПРСР през октомври (ИНТЕРВЮ)

В дните на селскостопанскто изложение БAТА Агро Есен 2015 от 8 до 11 септември Трактор.БГ ще раздава на посетителите специализираното списание за земеделска техника Трактор.БГ - за първи път в тираж 8000 бр. с над 80 пълноцветни страници с най-важните и интересни новини, дебюти и представяния на земеделска техника. На страниците на списание Трактор.БГ е публикувано и интервю с Васил Грудев – заместник-министър на земделието и храните за прилагането и бъдещето на мярка 4,1 по Програмата за развитие на селските райони - Инвестиции в земеделските стопанства:

 

Зам.-министър Грудев, по време на най-голямото изложение за земеделска техника БАТА АГРО, можем ли да съобщим положителни новини за фермери и търговци, че ще има финансиране за машини и оборудване по новата ПРСР?

В Програма за развитие на селските райони 2014-2020 има предвиден ресурс за инвестиции в земеделска техника и оборудване, който ще се разпределя чрез подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделска техника“. Тяе наследник на мярка 121 от старата Програма. Чрез възможността, която се предоставя за инвестиции в техника и оборудване, земеделските стопани могат да модернизират своите стопанства и да станат по-конкурентоспособни на вътрешния и външен пазар. Прилагането на ПРСР, и в частност на този тип подпомагане, са свързани с покриване на основните хоризонтални приоритети, залегнали за периода 2014-2020 г., като целта е подпомагането на сектори, които през изминалия програмен период, по една или друга причина, са били неглижирани. Това са „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ „Етерично – маслени и медицински култури“ и „Биоземеделие“.

 

При първия прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ имаше огромен интерес от страна на земеделските производители, който надхвърли 4 пъти, бюджета по приема. Предварителните резултати показват, че именно проекти в приоритетните сектори ще бъдат финансирани, като голяма част от средствата са предвидени именно за земеделска техника и оборудване. Това обаче не означава, че другите сектори са недопустими за подпомагане.

 

Появиха се противоречиви информации за евентуално увеличаване на бюджета по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства. Възможно ли е такова увеличаване? Защо?

Бюджетът за изминалия прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ няма да бъде увеличаван. Той беше отворен през април 2015 г. при все още липсващо одобрение на ПРСР 2014-2020 от страна на Европейската комисия. За щастие, приключихме успешно преговорите с ЕК и още в хода на приема по мярка 4.1 през май, получихме одобрението от Брюксел, заедно с държави като Германия. По този начин влязохме в челната група на страните с одобрени Програми. Екипът на МЗХ положи изключителни усилия, за да наваксаме забавянето, тъй като страната ни беше последната страна-членка на ЕС, която представи първи вариант на ПРСР.

При отварянето на подмярката нямахме одобрение и бяхме внимателни с определянето бюджета по нея – 150 млн. евро. Анонсирахме многократно към земеделските стопани, че не е нужно да се бърза с участие в този прием, защото е предвидено проекти да се приемат и през следващата и по-следващата година. Няма да е честно спрямо тези земеделски стопани, които правят бизнес планирането на инвестициите си в зависимост от индикативния ни график за отварянето на приема по мерките, да увеличаваме бюджета по мярка 4.1.По-лесно би било за администрацията да каже, че бюджетът се увеличава, за да се спести напрежението от липсата на финансов ресурс. Но ние сме в самото начало на Програмата и всеки от бенефициентите ще има още доста възможности за кандидатстване.

На база на този първи прием обаче ние правим анализ за евентуално допълнително настройване на критериите. От няколко месеца дискутираме със земеделските производители възможността за намаляване на максималния таван на един проект, за да може помощта да достигне до по-голям брой бенефициенти. Обсъждаме с тях и намаляването на интензитета на помощта. ПРСР е за земеделците, а не за администрацията и ние се съобразяваме с мнението на бранша. Въпрос е на широка и продължителна дискусия – още една причина, заради която няма да увеличим бюджета за приключилия вече прием по мярка 4.1.

 

Колко са подадените проекти по мярката, колко ще получат финансиране?

Приемът по подмярка 4.1. премина при изключително голям интерес, тъй като земеделските стопани нямаха възможност повече от година и половина да подават проекти. В Държавен фонд „Земеделие“ постъпиха общо 3359 проектни предложения с общ размер на заявената финансова помощ над 1,230 млрд. лева. Към настоящия момент ДФ „Земеделие“ обработва 730 заявления за подпомагане с общ размер на заявената субсидия 380 млн. лева, което представлява 130% от определения бюджет за периода на прием.
 

Кога се очаква одобрение на проектите от първия прием и сключване на договорите с бенефициентите на одобрените инвестиционни заявления?

Очакваме първите одобрени проекти да са факт през октомври месец, като след това да започне и подписването на договорите с бенефициентите.
 

Кога се очакват първите авансови плащания по мярка 4.1?

Първите авансови плащания ще дойдат веднага след сключването на договори за подпомагане с бенефициентите. Това от своя страна ще предостави възможност на ползвателите на финансова помощ да се възползват от авансови средства веднага след одобрение на проектите, което ще гарантира тяхното успешно изпълнение.
 

Фермери заявяват готовност да предявят съдебни искове срещу МЗХ заради неодобрените им проекти по мярка 4.1. Имате ли притеснения?

Програмата за развитие на селските райони е с ограничен бюджет за програмния период и при това условие винаги ще има проекти, за които няма да има възможност за финансиране. Това е така не само в България, но и във всички останали страни-членки на Европейския съюз. Ние ясно изразихме намеренията за предстоящите през тази година приеми, както и приоритетните сектори, още в началото на 2015 година. По този начин земеделските стопани бяха наясно, какво могат да очакват. Първо отворихме площните мерки, а в последствие, при неодобрена от ЕК Програма, дадохме възможност, и при калкулиран риск за държавата, земеделските стопани да кандидатстват за ресурс от 150 млн. евро.


Приемът по подмярка 4.1. е ясно регламентиран в Наредба № 9 от 21 март 2015 г., като в нея е посочен бюджетът за приема, редът за разглеждане на проектите, включително тяхното оценяване. Отхвърлянето на проекти поради недостатъчен бюджет също е ясно регламентирано, като в същото време е пряко свързано с конкурентния подбор въз основа на заложените приоритети в наредбата и Програмата. Критериите за оценка пък бяха обсъдени и одобрени предварително от земеделския бранш на Комитет по наблюдение на програмата. Пак ще повторя, Програмата за развитие на селските райони е за бизнеса, а не за администрацията, поради тази причина, ние ще предложим промени в нея, като задължително те ще бъдат обсъдени със земеделските производители, за да могат средствата от ПРСР да достигнат до повече бенефициенти.

 

През 2016 г. отново ще има прием по мярка 4.1. Кога се очаква да бъде той?

Очакваме приемът по подмярката да бъде през първото тримесечие на 2016 година. Ние ще предоставим достатъчно рано информация на бранша. Целта ни е земеделските стопани да подготвят необходимите им документи и да изготвят добри проектни предложения.
 

Какви мерки предприема МЗХ, за да се избегне ситуацията от първия прием – огромен интерес, похарчени средства за консултанти и добри проекти – от една страна, и недостатъчен ресурс и недоволни фермери – от друга?

Искам много ясно да го кажа - отхвърлянето на едно проектно предложение поради недостатъчен бюджет не го превръща в заявление, което е недопустимо за финансиране в бъдеще. Земеделските стопани ще могат да ги подават отново при следващи приеми, без да заплащат абсолютно никакви такси или да имат някакви допълнителни разходи. Така наречените общи разходи за проекта, в това число и тези за консултантски услуги, са допустими за финансиране по подмярката, когато са извършени след 1 януари 2014 година.

Интересът към Програма за развитие на селските райони непрекъснато нараства, което се потвърждава и от проведените приеми по подмярка 4.1 и подмярка 6.1. Провеждането на прием в условията на ограничен бюджет е ситуация която вероятно ще се повтаря и за в бъдеще. Средствата са ограничени и не могат да обхванат нуждите на всички българските земеделски производители.

 

Предстои изпращане на първа нотификация за ПРСР 2014-2020 към Брюксел. Какви промени ще поиска МЗХ и в частност ще бъдат ли засегнати бъдещите приеми по мярка 4.1?

Чрез нотификацията, която ще бъде изпратена на Европейската комисия, се цели възможно най-много малки стопанства да бъдат включени за подпомагане чрез Тематичната подпрограма. Поради тази причина искаме да включим и инвестиционна подкрепа за малки животновъдни стопанства по тематичната подпрограма по подмярка 4.1. Планираме и нова дейност по мярка „Агроекология“, която да подпомогне пчеларите, чрез насърчаване на отглеждането на медоносни култури. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!