Въвеждат изисквания за нивомери и ЕСПФ на съдовете за горива

Въвеждат изисквания за нивомери и ЕСПФ на съдовете за горива

Фермерските безиностанции трябва да се оборудват с касови апарати и нивомери. Това става ясно от обнародвата днес в Държавен вестник Наредба за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

 

Потребителите, които извършват зареждания на автомобили за собствени нужди от стационарни резервоари (без значение подземни или надземни) с вместимост над 1000л, или потреблението им на година е над 2000л, следва да инсталират ЕСФП и нивомерна система и да се свържат с НАП в срок до 31.08.2015.

 

Ако потреблението е под 2000л годишно и резервоарът е до 1000л, то ползвателят на ведомствения обект продължава да декларира получените горива както до момента. Запазва се досегашният режим за потребителите на горива за производство и отопление, както и на тези, които зареждат автомобили от подвижни цистерни.

 

Фермер.БГ публикува пълния текст на Наредба № 18:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

 

Наредба за изменение и допълнение на На- редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС – бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.)

 

§ 1. В чл. 3 се създават ал. 12 – 14:

(12) Лице, което извършва зареж дане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или не- подвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на ал. 2 и 3, с изключение зареждане на течни горива на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление.

 

(13) Алинея 12 не се прилага от лице, което извършва зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра.

 

(14) Лицата, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 ЗДДС за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и на съоръ- жения и/или инсталации за производство и/ или отопление, както и в случаите по ал. 13, подават данни за получените количества горива като получатели по доставка по реда на чл. 59а, ал. 3.“

§ 2. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 15: „15. номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура.“

§ 3. В чл. 59а, ал. 1 думите „чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9, т. 1 и ал. 10 ЗДДС“ се заменят с „чл. 118, ал. 7, 9 и 10 ЗДДС“. Преходни и заключителни разпоредби

§ 4. Лицата по чл. 3, ал. 12 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 август 2015 г.

§ 5. В срок до две години след изтичане на срока по § 4: 1. при проверка на нивомерните измервател- ни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им; 2. резервоарите се оборудват с отвор за измерване; 3. проверката на електронните автоматични нивомери до монтирането на отвор за измер- ване се извършва след демонтирането им.

§ 6. Нивомерните измервателни системи подлежат на първоначална проверка до 31 де- кември 2016 г.

§ 7. Първоначалната проверка на вече мон- тирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.

§ 8. Параграф 2 влиза в сила в едномесечен срок от деня на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.

Министър: Владислав Горанов

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18