Злоупотреби с ваучери за гориво ще се наказват с глоби от 2000 до 10 000 лв.

Злоупотреби с ваучери за гориво ще се наказват с глоби от 2000 до 10 000 лв.

Високи глоби са предвидени в Закона за подпомагане на земеделските производители в случай на фалшифициране на ваучерите за гориво с намалена акцизна ставка.

Земеделски производители, които в нарушение на закона, са получили ваучери за гориво или са ги използвали не по предназначение, се наказват с глоба за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

В случаите на установяване на неистински или подправени ваучери, приспаднатият акциз по акцизната декларация от данъчнозадължените лица по неистинските или подправените ваучери подлежи на внасяне ведно със законната лихва от датата, на която акцизът е трябвало да бъде платен, се посочва в инструкция на МЗХ за прилагането на ваучерната система.

Контролът върху използването на горивото по предназначение съгласно утвърдената схема за държавна помощ от Европейската комисия е от компетентността на Министерство на земеделието и храните, респективно Държавен фонд „Земеделие“. Агенция „Митници“ осъществява контрола по отношение автентичността на ваучерите за гориво.

Ваучерът за гориво съдържа следните реквизити:
- наименование на издателя;
- серия и номер;
- баркод, съдържащ серия, номер и година на емисията;
- баркод, съдържащ индивидуализиращи данни за земеделския производител –
получател на ваучера за гориво;
- литри газьол, за които земеделския производител има право да ползва отстъпка
за акциз по ваучера за гориво;
- номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом),
определена в левове;
- година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера;
- код, идентифициращ етапа, за който се предоставя ваучера;
- изричен текст, че ваучера за гориво е предназначен само за закупуване на
газьол;
- най-малко седем способа за защита.

 

 

 

 

Източник: Фермер.БГ