20 000 евро получават малки и нови фермери за стартиране на бизнес

  • 17.01.2022 6:54
  • 31
  • 6
  • Новини
20 000 евро получават малки и нови фермери за стартиране на бизнес

 

20 000 евро ще получат млади и нови фермери за стартиране на бизнес в земеделието. Проект на интервенцията, носеща името “Подпомагане на много малки земеделски стопанства” бе обсъдена по време на Тематичната работна група (ТРГ) за Стратегическия план.

 

Идеята на мярката е да обхване големия брой малки и полупазарни стопанства, които имат потенциал за развитие от гледна точка на мотивация и наличен фамилен труд. Целта е разрастване на тяхното производство и подсилване на групата от средните по размер стопанства.

 

Във фокуса на мярката са така наречените фамилни и по-малките стопанства в страната - без значение дали вече съществуващи или нови бизнеси. Според експертите в земеделското министерство подкрепата ще осигури възможност за развитие на производства, които имат по-висока възвръщаемост и рентабилност на единица площ. Този подход може да генерира достатъчна доходност, която да ги направи икономически устойчиви.

 

Земеделските стопани допустими за подпомагане трябва да отговарят на следните условия:

 

- регистрирани като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители;

 

- с икономическия размер на земеделското стопанството измерен в Стандартен производствен обем (СПО) в границите от 3 000 до 8 000 евро, включително;

 

- имат разработен бизнес план за развитие на дейностите в земеделското стопанство.

 

Бизнес планът трябва да включва най-малко следните елементи:

 

- период за изпълнение до 36 месеца
- първоначално състояние на земеделското стопанство;
- етапи и цели за развитие на селскостопанската дейност;
- описание на предвидените дейности и срок за тяхното изпълнение;
- описаните на дейностите свързани с околна среда и ефективно използване на ресурсите,
- описаните на дейностите свързани с инвестиции, обучение и др.

 

Изпълнението на бизнес план трябва да започне не по късно от 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта;

 

С изпълнението на бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най-малко 3 000 евро СПО.

 

За стопанства, които увеличават икономическия си размер на стопанството само с: пчелни семейства и/или едри или дребни преживни животни за мляко или месо с бизнес плана трябва да се осигури увеличение на икономическия размер на стопанството с най-малко 2 000 евро СПО.


 

Нещо важно е, че в рамките на интервенцията няма да се подпомагат земеделски стопани, получили подпомагане по мярката „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“, включително подпомагане по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020.

 

Помощта се отпуска като еднократна безвъзмездна подкрепа и то на два транша:

 

- първи етап в размер на 10 000 евро: след одобрение на проектното предложение;

-втори етап в размер на 10 000 евро: след установяване на правилното изпълнение на бизнес плана.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

 

Коментари
Josiah
на 16.01.2022 10:41
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. write for us
henry
на 04.01.2022 21:18
Momalseo
на 03.01.2022 18:34
Thank you so much for sharing this great blog.Very inspiring and helpful too.Hope you continue to share more of your ideas.I will definitely love to read. write for us
Khalifa
на 31.12.2021 9:53
Greate initiative to help them start a new business. Farmers are always looking forward to these kind of opportunities 47 Khalifa pubg id
Jone Smith
на 30.12.2021 9:25
Great post. Articles that have meaningful and insightful comments are more enjoyable
Добави коментар