Агробизнесът изпрати до МЗХ обща позиция за ПРСР 2014-2020

Агробизнесът изпрати до МЗХ обща позиция за ПРСР 2014-2020

Неправителствени организации – членове на Тематичната работна група по разработване на ПРСР 2014-2020 г. изпратиха до Министерството на земеделието и храните писмо с обща позиция по новата Програма.

Трактор.БГ публиква пълния текст на писмото:

ДО

ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И

ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-Н ЯВОР ГЕЧЕВ

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И

ХРАНИТЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,

            На проведената на 05.03.2014г. в гр. Пловдив съвместна среща между неправителствени организации от сектор „Земеделие” – членове и наблюдатели на Тематичната работна група за разработване на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. бяха обсъдени последните предложени от МЗХ текстове и параметри на новата ПРСР. След представянето на становищата си по Програмата представителите на неправителствените организации се обединиха около следните позиции:

1)     Предложените от МЗХ текстове на ПРСР 2014-2020г., както и финансовото разпределение по отделните мерки, не се базират на изведени поуки и изготвени анализи от предходния програмен период на Програмата;

2)     Рискът от злоупотреби със средства от ЕЗФРСР в следващия програмен период трябва да бъде сведен до минимум. Необходимо е да се засили първоначалният и последващият контрол върху целесъобразното и ефективно изразходване на средствата. В тази връзка, предлагаме процесът на взимане на решения и контрол да стане много по-публичен през новия програмен период;

3)     Новата Програма за развитие на селските райони трябва да бъде насочена към ефективност и реално производство и да води до ограничаване на сивата икономика;

4)     Необходимо е да бъде гарантирана целесъобразността на проектите по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, като се предвиди самоучастие на бенефициентите в инвестициите, както и да се направят рационални промени в условията и финансовите параметри на мярката;

5)     Критериите за „колективни инвестиции” са неработещи и недостатъчно прецизни. Колективните инвестиции трябва да бъдат обвързани с организации и групи на производители, които отговарят на заложените условия в мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите”.

Представителите на неправителствените организации очакват обединеният им глас да бъде чут и изразяват готовност за оказване на съдействие за отстраняване на проблемните текстове в ПРСР 2014-2020г. Разчитаме на подобряване на диалога с компетентните органи и прекратяване на практиката браншовите организации да имат само фиктивен глас в разработването на стратегически документи.

 

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – Румяна Ангелова

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТИТЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ – Кристина Цветанска

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРОТЕХНИКА – Веселин Генев

АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ – Венцислав Върбанов

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ В БЪЛГАРИЯ – Димитър Димитров

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПОРОДУКТИ – Милен Стоянов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – Борислав Петков

ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ – Свилен Костов

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – Тодор Николов

 


© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!