ДФЗ дава субсидии за обработване на пустеещи земи

ДФЗ дава субсидии за обработване на пустеещи земи

Субсидията за обработване на пустеещи частни земеделски земи през 2006 г. е в размер на 150 000 лв. при норматив 10 лв./дка.
Целевата финансова линия беше открита на 3 юни. Крайният срок за договаряне на средствата е 30 ноември, а срокът за усвояване на средствата е 15 декември.

Максималният размер на паричните средства, които всеки земеделски стопанин и икономически свързаните с него лица могат да получат за една календарна година по всички краткосрочни финансови линии, е до 130 000 лв.
По целевата субсидия кандидатстват земеделски производители, които притежават в собственост или ползват по силата на сключен договор за наем или аренда земеделски земи - с изключение на държавна и общинска собственост, които не са обработвани в продължение на три години, предхождащи текущата година.
Минималният размер на площите, за който един земеделски производител може да кандидатства по настоящата субсидия, в зависимост от вида на насажденията е 10 декара за създаване на трайни насаждения и 30 декара за други селскостопански култури. Максималният размер площи, за които може да бъде сключен договор за подпомагане за всички видове насаждения, е 2 000 дка.

И още нещо важно - субсидията се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
За регистриране на земеделски производители, кандидатстващи за подпомагане по настоящата целева субсидия е нужна регистрация и изготвяне на проект и договор в съответната Областна служба на ДФЗ.


Областната дирекция на ДФ „Земеделие” съвместно с общинската служба по земеделие и гори извършват проверка на място в присъствието на земеделския производител за съществуването, размера и констатиране, че земеделските земи са пустеещи. Съставя се констативен протокол, който се заверява от директора на ОД “Земеделие и гори” и се прилага към досието.
След извършване на цялостната предсеитбена подготовка на заявените площи пустеещи земи, земеделският производител подава в ОД на фонда декларация в уверение на това, че са извършени необходимите агротехнически мероприятия.

 

След това на базата на актуализираната справка-извлечение от регистъра на пустеещите земи, придружена със съответния картен материал, комисия извършва проверка на място след засяването или засаждането. В зависимост от констатациите, отразени в протокола, субсидията се изплаща или се отказва плащане поради неизпълнение на условията за предоставянето й.