Докато у нас текат скандали, ЕК одобрява един по един плановете на други страни

Докато у нас текат скандали, ЕК одобрява един по един плановете на други страни

 

Докато у нас част от бранша настоява Стратегическият ни план да бъде върнат и редактиран заради недоволство относно ставките за директните плащания и мистерията за това кой ги е изчислявал, други страни членки на Европейския съюз вече могат да се поздравят, че са готови за 1 януари, 2023 г. 

 

ПЪТЯТ КЪМ НОВАТА ОСП

 

Европейската комисия одобри Стратегическите планове на още три държави членки - Германия, Гърция и Литва. 

 

Одобрените три плана са с общ бюджет от 47,8 милиарда евро, като 30,5 милиарда евро за Германия, 13,4 милиарда евро за Гърция и 3,9 милиарда евро за Литва. 

 

От общия бюджет на ЕС на тези три страни повече от 14 милиарда евро ще бъдат предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми и 1,6 милиарда евро за млади фермери.

 

В своя план Германия се фокусира върху опазването на климата и околната среда, като същевременно гарантира конкурентоспособността и устойчивостта на фермите и селските райони. 

 

Биоземеделието е специално подкрепено с близо 2,4 милиарда евро (в българкия план са заделени 430 млн. евро по Първи и Втори стълб, без да се смятат средствата, заделени за инвестиции в стопанствата и средства за преработка) и съответно върху около 30% от земеделската земя ще се прилагат  практики за намаляване на емисиите или поддържане/увеличаване на съхранението на въглерод, подобряване на качеството на почвата или подобряване на качеството на водата. 

 

280 000 земеделски стопани и заинтересовани страни в селските райони ще се възползват от обучение, съвети и други дейности за трансфер на знания, за да повишат своите екологични и свързани с климата резултати. 

 

Възприемането на схеми за земеделско застраховане в светлината на сушата и други неблагоприятни метеорологични явления ще бъде насърчавано със специално финансиране. 

 

И накрая, планът за ОСП се очаква да помогне за създаването на повече от 20 000 нови работни места, както и да подкрепи 40 000 селски предприятия.

 

Планът на Гърция ще подобри жизнеспособността на малките и средни стопанства, които представляват гръбнака на гръцкото селско стопанство. 

 

Това ще стане с помощта на целево подпомагане на доходите и допълнително преразпределително плащане. 

 

За да се отговори на предизвикателството на подновяването на поколенията, повече от 65 000 млади фермери (на възраст под 40 години) ще получат специфична подкрепа за започване на бизнес дейност. 

 

Те също така ще получат допълнително подпомагане, за да им се осигурят адекватни доходи и да бъде улеснен достъпът им до кредити и земя. 

 

Освен това се очаква подкрепата на ОСП да създаде повече от 70 000 нови работни места в селските райони. 

 

Гръцкият план също има за цел да намали екологичния отпечатък на селското стопанство и да управлява по-ефективно природните ресурси. 

 

Около 1,4 милиарда евро от подкрепата на ОСП ще бъде насочена към удвояване на общата земеделска земя за биологично земеделие до края на програмния период.

 

Литва поставя силен акцент върху справедливите доходи за фермерите в своя план. 

 

Около 3 милиарда евро са разпределени за подпомагане на доходите с преразпределително плащане за малки и средни стопанства, както и обвързана подкрепа за няколко сектора. 

 

Литва е една от малкото страни членки, в които делът на младите фермери се увеличава. Планът на Литва инвестира средства, за да гарантира, че секторът остава привлекателен. 

 

Повече от 4 600 млади фермери ще бъдат подпомогнати да започнат дейност и след това ще получат допълнителна помощ. 

 

Устойчивите земеделски практики също ще бъдат възнаградени. Така например площите с биологично земеделие ще се увеличат поне наполовина до 2028 г. и ще покриват 13% от земеделските земи в страната.

 

Европейската комисия представи своето предложение за реформа на ОСП през 2018 г., въвеждайки нов начин на работа за модернизиране на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. 

 

Политиката за земеделие на Стария континент, която трябва да започне да се прилага от  1 януари 2023 г., е предназначена да оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор. 

 

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране от ЕС за периода 2023-27 г. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар