Държавата обещава допълнителни субсидии за замеделските производители

Държавата обещава допълнителни субсидии за замеделските производители

УС на ДФ “Земеделие” определи как ще бъдат подпомагани т.г. земеделските производители. Освен директните плащания на единица площ и националните доплащания те ще могат да кандидатстват и за други субсидии и облекчения.

Стартира мярката за подпомагане на месодайното животновъдство, като е определена целева субсидия от 2 млн. лв. Стопаните ще получат по 100 лв. за крава и по 20 лв. за овца. Така ще може да се стимулира развитието на животновъдството в необлагодетелстваните райони, да се увеличи добивът на месо, което да отговаря на европейските стандарти.

Целева субсидия се отпуска и за класифицираните кланични трупове. Финансовият ресурс е 3 млн. лв. Субсидията за свинете според класа е 5, 20 и 30 лв., за говедата - 25 лв., и за агнетата - 10 лв. Подпомагане е предвидено и за изхранването на животните и птиците от Националния генофонд и контролираната част на популацията. Документи се приемат до 8 май 2009 г., а субсидията ще се изплаща до 30 юни т.г.


Ще се подпомагат и стопаните, които се занимават с растениевъдство. Субсидия от 210 лв./дка ще получат те за покупка на посевен материал от картофи за семепроизводство и 110 лв./дка, ако продукцията е за консумация. Подпомагането ще се извършва на база на подадените заявления за обработваните земеделски площи в Интегрираната система за администриране и контрол. Приемът на документи ще започне от 25 май. Финансовият ресурс по тази схема е 1,5 млн. лв.

Стартира инвестиционна програма за животновъдството към сега действащата държавна помощ от 2006 г. Приоритетно ще бъдат предоставени кредити на птицевъдите, за да се достигнат европейските стандарти.

Въпреки определената от държавата помощ обаче много животновъди и земеделци не са сигурни, че ще получат навреме предвидените субсидии, за да им помогнат те в тази нелека и за селското стопанство година. Стопаните достатъчно си патиха със забавените директни плащания, с помощите за качествено мляко и се притесняват, че и с обявените сега държавни подпомагания ще стане същото.