ЕК одобри стратегическите планове по ОСП на Хърватия, Словения и Швеция

ЕК одобри стратегическите планове по ОСП на Хърватия, Словения и Швеция

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва да започне на 1 януари 2023 г., ще оформи прехода към устойчив, издръжлив и модерен европейски селскостопански сектор. Поне такава е идеята на Комисията.

 

Съгласно реформираната политика финансирането ще бъде по-справедливо разпределено между стопанствата, като ще се наблегне на малките и средни семейни стопанства и на младите фермери. Освен това земеделците ще бъдат подпомогнати да внедряват нови иновации - от прецизно земеделие до агроекологични методи, уточняват от ЕК. 


Новата ОСП включва по-ефективен начин на работа, като страните от ЕС ще прилагат национални стратегически планове по ОСП , съчетаващи финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и пазарни мерки. При разработването на своя стратегически план за ОСП всяка държава-членка избира широк набор от интервенции на ниво ЕС, като ги приспособява и насочва към своите специфични нужди и местни условия. 

 

Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте ключови цели на ОСП , които засягат споделени екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да са в съответствие със законодателството на ЕС и следва също така да допринасят за целите на ЕС в областта на климата и околната среда, включително хуманното отношение към животните, както е посочено и в стратегията „От фермата до вилицата“ и в стратегията за биоразнообразието.
 

ОСП ще се възползва от 270 милиарда евро финансиране за периода 2023-2027 г. Трите плана, одобрени от ЕК, представляват бюджет от близо 9 милиарда евро, включително 2,7 милиарда евро, предназначени за екологични и климатични цели и екосхеми, и 227 милиона евро за млади фермери. И трите плана имат силно екологично измерение. Словения и Швеция са отделили почти 60% от бюджета си за развитие на селските райони за цели, свързани с околната среда и климата. 

 

Планът на Словения ще подкрепи, наред с други неща, производството на възобновяема енергия от селското стопанство, позволявайки на фермерите да инвестират в биогаз, биометан и геотермални кладенци за собствените си нужди. Хърватският план решава да се справи със селскостопанските емисии, които произтичат главно от управлението на почвата и оборския тор, докато шведският план поставя силен акцент върху улавянето на въглерод, биоразнообразието и ценните пасища, както и увеличаването на знанията за устойчивото производство. Благодарение на финансирането от ОСП, органичното земеделие ще бъде подпомогнато, за да обхване съответно 17%, 14% и 12% от земеделската земя в Словения, Швеция и Хърватия, съобщиха от ЕК.

 

Какви са възможностите за субсидиране чрез МИГ във вашия район
 

В Хърватия по-справедливо преразпределение на подкрепата ще бъде постигнато чрез преразпределяне на 20% от пакета за директни плащания на ОСП към малки и средни земеделски производители за техните първи 30 хектара земеделска земя. За да се насърчат младите хора да предприемат селскостопански дейности, ще бъдат дадени конкретни стимули на повече от 1 000 хърватски фермери на възраст под 40 години.

 

С тези пари ще се помогне на фермерите да създадат своите земеделски стопанства и да понесат първоначалните разходи за своите инвестиции. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят създаването на 14 000 работни места в селските райони, както и няколко инфраструктурни инвестиции.
 

Преразпределително плащане ще се прилага и в Словения, за да се прехвърли част от бюджета от по-големите към по-малките земеделски стопанства. Като допълнение към директните плащания, 98 милиона евро ще бъдат използвани за подкрепа на около 25 000 фермери в сектори, които в момента са изправени пред затруднения, като екстензивно животновъдство и протеинови култури за фураж и храна. Около 800 словенски пчелари също ще получат специфична помощ за поддържане или преминаване към биологично пчеларство. Фондовете за развитие на селските райони ще подкрепят дребномащабни инвестиции с висока добавена стойност в селските райони, като например създаване на местни пазари и обновяване на съоръжения за продажба на местна продукция.


Швеция ще отпусне 806 милиона евро за фермерите, за да продължат с устойчивите селскостопански практики в райони, където условията за земеделие са трудни, като планински и горски райони. Младите фермери в Швеция ще могат да кандидатстват за помощи за стартиране и да получат допълнителна подкрепа за доходите, която да им помогне в първите години след започване на техния земеделски бизнес. Благодарение на специфичното обучение се очаква също така около 30 000 души да придобият нови умения, свързани с ефективността, свързана с околната среда и/или климата.
 

Повече информация за всеки план, както и разбивката на техния бюджет, може да видите ТУК

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар