Има работен вариант на Наредбата за мярка Млад фермер по ПРСР 2014-2020

Има работен вариант на Наредбата за мярка Млад фермер по ПРСР 2014-2020

Проектът на Наредба с условията за прием по мярка 6,1 Стартова помощ за млади земеделски стопани е готов по Програмата за развитие на селските райони е готов, съобщи Фермер.БГ.

В този вариант на проекто наредбата към Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани е запазена опцията, в която бенефициенти ще могат да бъдат и ЕООД. Стопанствата на младите фермери трябва да са в рамките между 8 000 и 16 000 Евро СПО.

Към датата на кандидатстване младите земеделски стопани трябва да докажат правното си основание за ползване на земеделската земя, с която кандидатстват, като това може да е документ за собственост или договор за наем/аренда. Договорите за наем и/или аренда трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и да са с с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 18 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Проекто-документът урежда дейностите, които ще се финансират по мярката, условията, на които трябва да отговарят кандидатите, изискванията към проектите, определянето на икономически размер на земеделското стопанство измерен в СПО, Реда за кандидатстване, Изплащането на финансовата помощ по проекта, Условията за изпълнение на дейностите по проекта и контрол.

Очаква се обсъждане на проекто документа да се проведе на 30 април 2015 (четвъртък).
 

Работен вариант на Наредбата за прилагане на мярка 6,1 на ПРСР 2014-2020