Как се взема кредит за селскостопанска техника от фонд "Земеделие"?

  • 11.09.2022 15:11
  • 581
  • 0
  • Новини
Как се взема кредит за селскостопанска техника от фонд "Земеделие"?

Със средствата по ДФ Земеделие може да се купят както нова селскостопанска техника, така и употребявани машини, като условието е те да не са произведени преди повече от 10 години.


Срокът за погасяване на кредита е 48 месеца, като в това число влизат и 9-те месеца гратисен период. За погасяване на заема за употребявана техника фондът дава срок от 30 месеца също с 9- месечен гратисен период.


Финансирането е пряко от ДФ "Земеделие". В този случай селскостопанска техника трябва да се купи от производители или доставчици, които имат сключен договор с Фонда. Другият начин е чрез рефинансиране от банка, която има сключен договор с ДФ "Земеделие". При пряко финансиране от ДФ "Земеделие" размерът на инвестицията, респективно на кредита се определя на база цените в ценовите листи при сключването на споразумението с Фонда. По своя преценка фондът може да изиска допълнителни обезпечения.


Собственото участие на земеделския производител е 30 % от общата стойност на инвестицията с включено ДДС. Ако си осигурите рефинансиране от търговска банка, тогава не е задължително да участвате с 30 на сто.
При пряко финансиране от Фонда по договореност между земеделския производител и доставчика - 20 % от стойността на инвестицията с ДДС се превеждат от земеделския производител на доставчика след подписване на договор за кредит с Фонда.
Заеми за купуване на земеделска техника се отпускат на физически и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители в Областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерството на земеделието и горите, които са длъжни да поддържат регистрацията си за срока на кредита. В Анкетната карта задължително следва да бъде отразявана и направената с кредита инвестиция.   В случай, че техниката не е в България и върху нея не може да бъде учреден залог, доставчикът представя банкова гаранция за времето до внасянето й.


Общите документи включват молба за кредит по образец; декларации за свързани лица, за гражданско и имуществено състояние, за банкови сметки - всички те са по образец. Кандидатите трябва да представят и документи, че нямат задължения към НАП. Изискват се също- копие от съдебно решение, учредителен дружествен договор или устав, удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация. Ако се кандидатства за пряко финансиране от фонда е необходимо да се представят и документи, които да доказват финансовото състояние на земеделския производител. Ако кандидатите искат заем над 50 хил. лв трябва да представят и инвестиционен проект.


Изисква се и договор за доставка на техниката, предмет на искания преференциален инвестиционен кредит с посочени: марка, модел, година на производство, на двигател и рама, цена за 1 бр., срок и начин на доставка и заплащане и поемане на гаранционно обслужване, с приложена проформа-фактура и удостоверение от Комисията за техническа изправност, че техниката може да бъде регистрирана в страната, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Тези данни и документи земеделският производител трябва да изиска от доставчика на техниката.


Ако кредитът се рефинансира от банка, тогава тя трябва да даде писменото си съгласие за обслужване на заема.
Специфични документи за кандидатстване са: документ за собственост на земеделска земя ; Договори за аренда на земеделска земя, сключени минимум за срока на издължаване на кредита, в съответствие с посочените в инвестиционния проект данни за обработваемата земя; Договори за извършване на механизирани услуги.