Кампания 2010 по Схемата за единно плащане на площ стартира от днес

Кампания 2010 по Схемата за единно плащане на площ стартира от днес

От днес до 15 май всички земеделски стопани, които желаят да кандидатстват за подпомагане по Системата за единно плащане на площ и схемите за национални доплащания през 2010 г., могат да подават заявленията за подпомагане, съобщават от ДФЗ. Заявленията се подават в общинските земеделски служби по места.

В този срок не се предвижда санкция. От 15 май до 9 юни санкцията е от 1 процент за всеки просрочен ден, припомнят в съобщение от пресцентъра на ДФ "Земеделие".

Кандидатите за подпомагане по схемите по кампанията за директни плащания - 2010 трябва реално да ползват заявените от тях площи; да разполагат с необходимите документи, които да доказват правото им да ползват обработваната земя, както и да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние, съгласно утвърдените национални стандарти.

При кандидатстване по схемите за директни плащания кандидатите попълват заявление за входяща регистрация, като след въвеждане на всички данни в Интегрираната система за администриране и контрол  се подава заявление за подпомагане.

Схемата за единно плащане на площ е основна схема за подпомагане на земеделските стопани. Средствата по тази схема се осигуряват от Европейският фонд за гарантиране в земеделието, се посочва в съобщението.

Плащането по СЕПП се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с количеството продукция или брой отглеждани животни.

Допустимите за подпомагане земи са - обработваема /орна/ земя; постоянно затревени площи /пасища и ливади/; земи, заети с постоянни култури /в т.ч. лозя/; семейни градини. Право на подпомагане по тази схема имат земеделски стопани, които са регистрирани в ИСАК и които реално използват декларираните от тях земеделски земи.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, за които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние.

Минималният размер на стопанството трябва да е 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури.