Кои ще са новите ДЗЕС стандарти за получаване на пълния размер по СЕПП?

Кои ще са новите ДЗЕС стандарти за получаване на пълния размер по СЕПП?

 

Един от ключовите моменти в обсъждането на Стратегическия план за новата ОСП ще бъде Системата за предварителни условия – т.е. минималните изисквания за получаване на пълния размер по СЕПП.

 

В настоящия програмен период тази условност е позната като кръстосано съответствие, което включва покриване на 7 ДЗЕС стандарта (добро земеделско и екологично състояние) – води, почви, въглеродни запаси, ландшафт, както и изисквания от директивите за нитратите и за Натура 2000.

 

През следващите 7 години вече ще се говори за задължителна условност, в която ДЗЕС стандартите са 10. Някои от изискванията са нови (ДЗЕС 2 за защита на влажни зони и торфища и ДЗЕС 5 за устойчиво управление на хранителните вещества), а други са завишени (ДЗЕС 8 за сеитбооборота, ДЗЕС 9 за биоразнообразието и ДЗЕС 10 за площите от Натура 2000). 

 

Нека се спрем на някои от важни моменти, които ще бъдат обсъдени по време на шестото заседание на Тематичната работна група на 17 декември.

 

ДЗЕС 2 за защита на влажните зони и торфищата

 

Този стандарт ще бъде прилаган най-късно от 2025 г. При всички видове земеделски площи се забранява: пресушаването и дренирането; преобразуването и разораването на постоянно затревените площи; изгарянето на растителността; забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове. В обработваемите земи и трайните насаждения може да се прилага само щадяща плитка оран.

 

ДЗЕС 8 за диверсификация на културите

 

При обработваема земя между 10 и 30 ха трябва да има най-малко две различни култури, като основната не трябва да превишава 75%. При площ от над 30 ха отглежданите култури следва да са най-малко три. Основната култура не заема повече от 75%, а двете основни обхващат заедно не повече от 95%.

 

Тук изключенията са два за случаите:

•    когато повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби; 
•    когато повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби.

 

ДЗЕС 9 за биоразнообразие

 

Стопанство с обработваема земя над 10 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като:

 

•    Непроизводствени площи и характеристики (земя, оставена под угар, особености на ландшафта като живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, дървета в група, ивици по краищата на гори, площи с дървесни видове с кратък цикъл на ротация, буферни ивици с тревна растителност) и/или:
•    Междинни или азотфиксиращи култури, отглеждани без използване на продукти за растителна защита.

 

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите характеристики на ландшафта:  

 

•    забрана за изрязване на жив плет и дървета по време на размножаването и отглеждането на птици (от 1 март до 31 юли);
•    запазват се полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
•    запазват се съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
•    опазват се постоянните пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност. 

 

От изискването за непроизводствени площи има изключения, които са същите както при ДЗЕС 8.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар