Консултанти настояват за хронологично разглеждане на проектите по 121 мярка

Консултанти настояват за хронологично разглеждане на проектите по 121 мярка

Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми (БАКЕП) отново постави въпроса за хронологично разглеждане на всички подадени през 2009 г. проекти по Мярка 121 на "Програмата за развитие на селските райони".

В официално писмо до ресорните институции консултантите настояват заявленията по мярката за модернизиране на земеделските стопанства, които са приети от април до юни да бъдат обработени до края на годината. В противен случай те ще получат по-малък размер субсидия.

Експертите припомнят, че заявленията, които са обработени до 31 декември ще получат финансиране с безвъзмездна помощ от 50% , а тези след нова година - 40%. В същото време част от подадените в този период заявления по Мярка 121 вече са одобрени и реално ако и другите от същия период не получат по-големия процент финансиране, те ще бъдат дискриминирани.

Експертите настояват за хронологично разглеждане на "всички подадени през 2009 г. проекти по Мярка 121 на "Програмата за Развитие на Селските Райони" 2007-2013 г., тъй като съществува реален риск, проектите от по-късен прозорец да бъдат одобрени преди одобряването на проекти, подадени през по-ранен прозорец, което да доведе до финансиране с безвъзмездна помощ от 50% на проекти, подадени по-късно, за сметка на проекти, внесени през първи прозорец, които да останат с 40% грант."

Текст на писмото, което БАКЕП изпрати до Мирослав Найденов, Министър на Земеделието и Храните на Република България, с копие до Калина Илиева, Изпълнителен Директор на Държавен Фонд Земеделие, Цветанка Палазова, Директор на Дирекция "Програма за развитие на селските райони" към МЗХ, Юлиана Николова, Ръководител на Секретариата към Съвета  за управление на средствата от ЕС,  Десислава Танева, Председател на ПК по Земеделието и Горите:

Бихме искали да привлечем вниманието Ви още веднъж към постъпилото от нас на 19.11.2009 г. Предложение под № 1 за подобряване организацията на обработка от страна на ДФ "Земеделие" – Разплащателна агенция на заявленията за подпомагане и заявките за плащане по мерките от ПРСР, а именно всички заявления за подпомагане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" (мярка 121) приети в рамките на първия "прозорец" от 17.04.2008 г. до 13.05.2009 г.и тези от втория "прозорец" от 14.05.2009 г. до 30.06.2009 г. да бъдат обработени до 31.12.2009 г., минимум до етап подписана от страна на изпълнителния директор на ДФЗ – РА заповед за одобрение или отхвърляне на проекта, включително и проектите, които са докладвани на Експертни комисии за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) и, по които не е взето окончателно решение поради възникнали казуси и необходимост от допълнителни проверки.

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2, от наредба номер 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР, одобрените проекти до 31.12.2009 г. получават по-голям размер субсидия от проектите, одобрени след 01.01.2010 г. Тъй като по-голямата част от проектите, приети през първия прозорец по мярка 121 към месец ноември 2009 г. са вече обработени и одобрени с по-големия размер субсидия, то, за да се спази принципа на равнопоставеност за всички проекти, подадени в рамките на един прозорец, необработените проекти, трябва да се завършат в посочения срок.

В тази връзка, бихме желали да наблегнем на необходимостта от хронологично разглеждане на всички подадени през 2009 г. проекти по Мярка 121 на "Програмата за Развитие на Селските Райони" 2007-2013 г., тъй като съществува реален риск, проектите от по-късен прозорец да бъдат одобрени преди одобряването на проекти, подадени през по-ранен прозорец, което да доведе до финансиране с безвъзмездна помощ от 50% на проекти, подадени по-късно, за сметка на проекти, внесени през първи прозорец, които да останат с 40% грант. Такова финансиране би влязло в противоречие с Наредба № 8 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от ПРСР.

Също така, ще Ви бъдем изключително благодарни, ако ни информирате за причините, поради които е налице забавяне в изплащането на субсидиите по Мярка 121 на "Програмата за Развитие на Селските Райони" 2007-2013 г.


източник: Дневник