КТИ да бъде закрита, предлага министър Десислава Танева

КТИ да бъде закрита, предлага министър Десислава Танева
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева предлага Контролно- техническата инспекция и нейните регионални служби в страната да бъдат закрити. Това става ясно от проект на  Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, съобщи Фермер.БГ
 
Функциите на закритата инспекция преминават към съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво – към Министерството на земеделието и храните. Активите, пасивите, архивът както и другите права и задължения на закритата Контролно-техническа инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”. 

Предложените изменения и допълнения на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника целят оптимизиране на организацията на дейността и функциите на Министерството на земеделието и храните във връзка с регистрацията и контрола на земеделската и горска техника. Предвижда се закриването на Контролно- техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, и на нейните регионални служби в страната. 
 
В съответствие с тези изменения, в преходните и заключителните разпоредби на закона се създава и задължение на компетентните органи да изменят и допълнят устройствените правилници съответно на Министерството на земеделието и храните и на Областните дирекции „Земеделие”. В съответствие с предложените изменения, осъществяването на контрола относно регистрацията на техниката; правоспособността на лицата, които работят с техниката; техническото състояние и безопасността на техниката; въздействието й върху околната среда; състоянието на материалната база в учебните форми за придобиване на правоспособност за работа с техниката, както и наличието и валидността на сертификатите по чл. 15 от закона и съответствието на техниката с одобрения тип, ще се извършва от служители на съответната областна дирекция „Земеделие”, оправомощени със заповед на директора. 


Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, публикувано на 22.05.2015 г.