КТИ отрече да има поскъпване на таксите за земеделска техника

КТИ отрече да има поскъпване на таксите за земеделска техника

 

След обнародваните в Държавен вестник промени на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Обн., ДВ., бр.28 от 2011г.) Контролно техническата инспекция (КТИ) става правоприемник на дейностите извършвани от центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.

 

На това основание КТИ извършва изпитване и проверка на употребяваната земеделска и горска техника. Таксите вече ще се събират от КТИ към МЗХ по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

Вносители на земеделска техника алармираха, че са получили информация от КТИ, че се очаква поскъпване на сертификатите за изпитване на трактори и комбайни, но това в крайна сметка ще се отрази в цената на крайния клиент.

 

На въпрос на Трактор.БГ към ръководствотъо на КТИ в София, бе отговорено, че на практика повишаване на цените няма, а всъщност ще има повишена събираемост според наредбата за таксите, които са за издаване на удостоверенията.

 

Според КТИ, до момента центровете за изпитване на земеделска и горска техника в Русе и Пловдив не са събирали адекватно законовите такси и поради тази причина, след като контрола по издаването на сертификатите преминава централизирано към КТИ и МЗХ, ще започне спазването на наредбата и събирането на таксите.

 

изпълнителния директор на КТИ - инж. Георги Алексиев изрази пред Трактор.БГ позицията на контролната служба в няколко обобщени точки :


1.Тарифа за таксите, събирани от Контролно-техническа инспекция към министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Обн. Бр.13 от 16 Февруари 1999 г., посл. Изм. ДВ. бр. 48 от 26 юни 2009 г.).
Тарифата е издадена на основание чл.17,ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

2. Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към министерството на земеделието и горите (Обн. ДВ., бр.13 от 16 Февруари 1999г., изм. ДВ., бр.64 от 2 Юли 2002г.)
По тази Тарифа се събират дължимите такси за изпитване и проверка на употребяваната земеделска и горска техника за съответствие с приложимите изисквания за безопасност, съгласно чл.9, ал.2 от Наредба № 24 от 28 Февруари 2006г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност.


3. Съгласно §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Обн., ДВ., бр.28 от 2011г.) КТИ е правоприемник на дейностите извършвани от центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив. На това основание КТИ извършва изпитване и проверка на употребяваната земеделска и горска техника при спазване на съответната Тарифа.

4. При първоначална регистрация на техника с валидна регистрация или пусната в употреба в държава извън ЕС и ЕИП се изисква собственика или упълномощено от него лице да представи валидни към датата на първоначалната регистрация или пускане в употреба ЕО сертификат за съответствие с одобрения тип за колесни трактори категории Т1, Т2 и Т3, когато има такива или документите по чл.9д, ал.3 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника за останалата техника.  Когато не са представени тези документи се изисква удостоверение за съответствие издадено по реда на Наредба № 24 от 28 Февруари 2006г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност.

 

© 2011 tractor.bg