Мерки за повече доходи за пчеларите

  • 11
  • 0
  • Новини
Мерки за повече доходи за пчеларите

 

Комплекс от мерки за гарантиране на устойчиво развитие и повишаване на доходите на земеделските производители в сектор “Пчеларство”. Това се предвижда със залагането на комплект от мерки, които се очаква да бъдат заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), който трябва да бъде прилагана през следващия програмен период. Това стана ясно от съобщение, изпратено до медиите от пресофиса на министерството на земеделието след осмото заседание на Тематичната работна група (ТРГ). 

 

Този път предварителни материали не бяха публикувани, но след срещата се обяснява, че целта на тези мерки е да се модернизират стопанствата, като в тях се използва цифровизиране, а също и по-широко използване на мобилното (подвижното) пчеларство. 

 

Според оскъдната и твърде обща информация, става ясно, че ще продължи да се подпомага обучението за повишаване на знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. 

 

Като нов момент се посочва възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане на дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове. 

 

Обсъдено е било подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти. Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара, се казва в съобщението. 

 

Друго ново нещо - ще бъдат подкрепяни дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

 

Предоставя се нова възможност за подобряване на капацитета на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти, с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност, се посочва в съобщението, но без да се казва каква е тази нова възможност. 

 

Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, което се очаква да доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. 
За подобряване на пазарната ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност, пчеларите ще могат да се възползват от подпомагане за разработването на продукти, обхванати от публични или сертифицирани частни схеми за качество.

 

С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика, се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.
Обсъдено е било и подпомагането за популяризиране на пчелните продукти и насърчаване на тяхното потребление.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар