МС предвижда законови промени за регистрацията на земеделска техника

МС предвижда законови промени за регистрацията на земеделска техника

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската техника е публикуван на Портала за обществени консултации.

За обществено обсъждане и внасяне на предложения по текстовете на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 
С Решение № 635 от 22 октомври 2013 г., Министерски съвет на Република България, одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите. Контролно-техническата инспекция е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните.

 
Осъществява дейностите по регистрация на техниката и контрол на техническото състояние и безопасността на техниката и по придобиването на правоспособност за работа с нея. Контролно-техническата инспекция е включена във Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. В пакета от мерки под № 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника. За облекчаване на бизнеса и гражданите при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи: представянето на удостоверение за актуално състояние. Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Срокът за внасяне на предложения по проекта е от 20 декември 2013 г. до 3 януари 2014 г.