Мярка 13: Две години по 25 евро/ха за отпадналите райони

Мярка 13: Две години по 25 евро/ха за отпадналите райони

На 19 януари земеделското министерство публикува за обществено обсъждане три проектонаредби, които касаят прилагането на мярка 10 за агроекология и климатмярка 11 за биоземеделиемярка 12 за защитени зони и мярка 13 за райони с природни или други ограничения. По-специфичното е, че промените за необлагодетелстваните райони са заложени като преходни и заключителни разпоредби в Наредба 5, която по принцип регламентира прилагането на мярка 12 за Натура 2000.

 

Измененията за кандидатите по мярка 13 касаят преди всичко две разпоредби, свързани с дефиницията на „форсмажорни и изключителни обстоятелства“. За тях редът за уведомяване за форсмажорни обстоятелства е уреден в чл. 13 от Наредба 5.

 

Чл. 13. (1) Кандидатът за подпомагане уведомява РА за наличието на форсмажорни обстоятелства в срок до 10 работни дни от датата на прекратяване на фактическото събитие. Кандидатът и/или упълномощено от него лице попълва формуляр по образец заедно с подписана декларация, с която се задължава да представи доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство и за началната и крайната му дата, издаден от оторизираната за това институция.

 

(2) Разплащателната агенция не прилага санкциите, предвидени в чл. 12, ал. 1, когато кандидатът за подпомагане докаже наличие на форсмажорни обстоятелства, настъпили през периода 1 март - 15 май на годината на кандидатстване.

 

Създава се и преходна разпоредба във връзка с подпомагането за отпадналите след новото райониране. Предвижда се преходното компенсационно плащане на хектар, допустима площ по чл. 3, ал. 3 от Наредба 6 да се дава по заявления, подадени през кампания 2021 и кампания 2022. То може да е в размер на левовата равностойност на 25 евро.

 

Чл. 3 (3) По реда на тази наредба се предоставя преходно компенсационно плащане на кандидатите по чл. 1, ал. 2, т. 2, извършващи земеделска дейност в райони, които вече не отговарят на условията за подпомагане след новото райониране, съгласно приложението.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар