МЗХ ще раздава ваучери за гориво от 7 до 25 септември

МЗХ ще раздава ваучери за гориво от 7 до 25 септември
Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери” по отношение на 2014 г., на 7 септември 2015 г. стартира раздаването на ваучерите на втория етап. Земеделските стопани могат да получат ваучерите си в общинските служби „Земеделие”. Раздаване на ваучерите ще продължи до 25 септември 2015 г., съобщават от Областна дирекция Земеделие в Пловдив.
 
През втория етап на помощта земеделският стопанин получава ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между действително изразходения през календарната 2014 г. газьол и вече получената помощ с ваучерите от първия етап. Номиналната стойност на ваучерите се изчислява от софтуера. Ваучери не се предоставят, ако земеделският стопанин на първия етап е получил помощ за повече гориво отколкото реално е изразходил.
 
При получаване на ваучерите за втория етап земеделският стопанин представя валиден документ за самоличност, заверена за 2014/2015 г. регистрационна карта за земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г., и нотариално заверено пълномощно (ако ваучерите ще се получават от упълномощено лице).
 
Ваучерът се състои от три части (А, Б и В). Част А и Б се предоставят на земеделския стопанин, а част В (приемателно-предавателен протокол) остава и се съхранява в ОСЗ. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват за подпомагане по помощта. Земеделският стопанин ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво, който приема част А на ваучера. Земеделският стопанин изисква от търговеца на гориво да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво към ваучера и да впише в нея серията и номера на ваучера. Земеделският стопанин съхранява част Б от ваучера заедно с прикрепената фактура съгласно законоустановения срок (5 години).
 
Земеделските стопани следва да върнат неизползваните ваучери в ОСЗ. Това става с приемателно-предавателен протокол, който е доказателство за връщането на ваучерите от страна на земеделския стопанин.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!